OLAF v roku 2018: rozsiahle vyšetrovania ukončili cezhraničné schémy podvodov a zastavili organizované kriminálne skupiny

1256

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykázal aj v roku 2018 dobré výsledky vyšetrovacej činnosti, pričom sa zameriaval na oblasti, v ktorých mohol priniesť európskym občanom najvyššiu pridanú hodnotu – zložité nadnárodné prípady, ktoré by vnútroštátne orgány nemohli vyriešiť samostatne. Či už v oblasti štrukturálnych fondov, colných záležitostí alebo priamych výdavkov, OLAF vďaka svojmu jedinečnému know-how a tímu vysoko kvalifikovaných vyšetrovateľov, forenzných odborníkov a analytikov mohol vyriešiť aj tie najzložitejšie prípady a zabrániť tak organizovaným zločineckým  skupinám v sprenevere prostriedkov z rozpočtu EÚ. 

„Práca OLAF-u má zásadný význam a prináša skutočné výsledky. Chránime nielen finančné záujmy EÚ, ale aj zdravie a blahobyt európskych občanov“, povedal generálny riaditeľ OLAF-u Ville Itälä.

Výsledky vyšetrovacej činnosti úradu OLAF za rok 2018 v číslach:

  • OLAF uzavrel 167 vyšetrovaní, pričom vydal 256 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánom EÚ,
  • OLAF odporučil, aby sa do rozpočtu EÚ vrátili prostriedky vo výške 371 miliónov eur,
  • v nadväznosti na 1259 predbežných analýz, ktoré uskutočnili experti OLAF-u, začal úrad vyšetrovanie v 219 nových prípadoch.

Trendy vo vyšetrovaní podvodov:

Nadnárodný rozmer pôsobenia úradu OLAF mu umožňuje získať jedinečný prehľad o meniacej sa povahe podvodov v Európe. OLAF preto v tejto výročnej správe predkladá analýzu niektorých najvýraznejších trendov, ktoré odhalil pri svojich vyšetrovaniach:

  • zakladanie falošných spoločností a maskovanie falšovaných obchodných transakcií s cieľom získať finančné prostriedky EÚ,
  • podvody pri propagácii poľnohospodárskych výrobkov, pričom peniaze sú často prané prostredníctvom tretích krajín,
  • úniky na clách zosnované cez nadnárodné zločinecké schémy.

Úrad OLAF chráni prostriedky EÚ pred organizovanou trestnou činnosťou

Tohtoročná správa sa zameriava aj na spôsoby, ktorými OLAF marí plány organizovaných kriminálnych skupín, ktoré sa snažia privlastniť si prostriedky EÚ. V boji proti zložitým prípadom podvodov páchaných vysoko organizovanými páchateľmi sú skúsenosti neoceniteľné. Vyšetrovatelia OLAF-u sú oddaní svojej práci a majú dlhoročné skúsenosti. To im pomáha pohotovo identifikovať schémy a uplatniť svoje poznatky na rýchlejšie vyriešenie prípadov či rozpoznanie nových oblastí podvodov.

Príspevok k politike EÚ v oblasti boja proti podvodom

Popri svojej vyšetrovacej práci sa OLAF aktívne podieľa na rozvoji politík Európskej únie zameraných na boj proti podvodom.

V roku 2018 OLAF výrazne prispel k príprave novej stratégie Komisie pre boj proti podvodom, a teraz bude riadiť jej vykonávanie. V stratégii sa navrhuje dôkladnejšia analýza údajov pre politické opatrenia v oblasti boja proti podvodom založené na dôkazoch, ako aj komplexnejšia analýza rizík podvodov, čo by malo viesť k lepšiemu vysielaniu kontrol zameraných na boj proti podvodom.

Lepšie nástroje prispôsobené aktuálnemu vývoju v oblasti boja proti podvodom

V máji 2018 Európska komisia prijala návrh na zmenu právneho základu OLAF-u. Komisia navrhla posilniť prípustnosť dôkazov získaných OLAF-om na vnútroštátnych súdoch, poskytnúť OLAF-u prístup k bankovým účtom, uľahčiť kontroly na mieste a poskytnúť úradu potrebné nástroje na plnenie jeho mandátu v oblasti DPH. Cieľom tejto zmeny je zabezpečiť, aby bol OLAF schopný efektívne spolupracovať s novou Európskou prokuratúrou (EPPO) a dopĺňať jej prácu v prospech európskych občanov.

Úplné znenie správy je k dispozícii TU

Poslanie, mandát a právomoci OLAF-u:
Poslaním OLAF-u je odhaľovať, vyšetrovať a zastaviť podvody týkajúce sa finančných prostriedkov EÚ.

OLAF plní svoje poslanie tým, že:
• vedie nezávislé vyšetrovania podvodov a korupcie týkajúcich sa finančných prostriedkov EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky prostriedky daňových poplatníkov EÚ dostali k projektom, ktoré môžu viesť k tvorbe pracovných miest a rastu v Európe,
• prispieva k posilneniu dôvery občanov v inštitúcie EÚ tým, že vyšetruje závažné pochybenia zamestnancov a členov inštitúcií EÚ,
• vypracováva účinnú politiku EÚ v oblasti boja proti podvodom.

V rámci svojej nezávislej vyšetrovacej úlohy môže OLAF vyšetrovať záležitosti týkajúce sa podvodov, korupcie a iných trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ, pokiaľ ide o:
• všetky výdavky EÚ, pričom hlavnými kategóriami výdavkov sú štrukturálne fondy, poľnohospodárska politika a
fondy rozvoja vidieka, priame výdavky a vonkajšia pomoc,
• niektoré oblasti príjmov EÚ, predovšetkým clá,
• podozrenia z vážneho pochybenia zo strany zamestnancov a členov inštitúcií EÚ.

Ďalšie informácie:

Jana CAPPELLO
hovorkyňa
Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)
Telefón: +32 22985549
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud
Twitter: @OLAFPress