Úvod Otvorená župa Prístup verejnosti na zasadnutia komisií BSK

Prístup verejnosti na zasadnutia komisií BSK

Prístup verejnosti na zasadnutia komisií BSK

(1) Zastupiteľstvo si v zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. a ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. zriaďuje mandátovú komisiu, finančnú komisiu, komisiu na ochranu verejného záujmu; môže zriaďovať aj ďalšie komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Ich činnosť‘ sa riadi rokovacím poriadkom, zákonom č. 302/2001 Z. z. a zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Poslanci musia tvoriť viac ako polovicu členov komisie. Členom mandátovej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu môže byť iba poslanec. Predsedom komisie môže byť len poslanec.

(3) Predsedov a členov komisií volí zastupiteľstvo. Tajomníkov komisií určuje riaditeľ Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

(4) Predseda komisie zastupuje komisiu navonok, riadi a organizuje jej činnosť, zvoláva a vedie schôdze komisie, overuje zápisnicu z komisie a vykonáva kontrolu plnenia prijatých uznesení. Tajomník komisie zabezpečuje administratívno-technicky činnosť komisie.

(5) Komisie sa schádzajú podľa potreby, zvyčajne dva kalendárne týždne pred zasadnutím zastupiteľstva.

(6) Komisie spravidla prerokúvajú otázky a pripravujú stanoviská, resp. odporúčania k návrhom materiálov a z nich vyplývajúcich uznesení, ktoré majú byť predmetom rokovania zastupiteľstva, a ktoré patria do ich vecnej pôsobnosti. Na posúdenie odborných otázok môžu komisie na svoje zasadnutia prizývať odborníkov z praxe.

(7) K návrhu uznesenia alebo všeobecne záväzného nariadenia vypracúva stanovisko vecne a odvetvovo príslušná komisia. Stanovisko príslušnej komisie je spravidla uvedené v písomnom materiáli, ktorý spolu s návrhom uznesenia predkladateľ‘ predkladá zastupiteľstvu.

(8) Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie.

(9) Za neúčasť poslanca na zasadnutí komisie sa mu kráti odmena v súlade so Zásadami poskytovania odmien poslancom zastupiteľstva.

(10) Bližšie podmienky rokovania komisií upravuje Rokovací poriadok komisií zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

(11) O účasti obyvateľov na rokovaní komisií nerozhodujú členovia komisie (s výnimkou, že si členovia komisie vyhradia právo o tejto otázke hlasovať uznesením). V prípade, že má obyvateľ záujem zúčastniť sa rokovania, je potrebné kontaktovať predsedu konkrétnej komisie najneskôr 10 dní pred rokovaním komisie.

Prejsť na obsah