Packaging Star 2023

581
PACKAGING STAR 2023
PACKAGING STAR 2023

Stredná odborná škola polygrafická zorganizovala v dňoch 27. – 29. 4. 2023 medzinárodnú súťaž obalárov pod názvom Packaging Star 2023. Ide o prvý ročník takejto súťaže žiakov pripravujúcich sa na povolanie zo skupiny odborov 34 Polygrafia a médiá. Organizátori tejto medzinárodnej súťaže mali za cieľ podporiť a oceniť žiakov škôl, ktorí sa pripravujú na povolanie v odbore dizajnu obalov. Žiaci si mohli overiť a porovnať vedomosti získané v škole na medzinárodnej úrovni, mohli získať nové poznatky v odbore, prehĺbiť si nadobudnuté vedomosti pri riešení konkrétnych zadaní, zdôrazniť hrdosť na svoje povolanie a nadviazať neformálne styky s ostatnými žiakmi a pedagógmi pôsobiacimi v polygrafickom a obalovom odvetví.

Prvý ročník tejto súťaže úspešne preveril vedomosti žiakov, ich logické a priestorové myslenie. K stanovenej téme pristupovali zodpovedne a profesionálne. Podmienky súťaže ich neprekvapili, skôr boli pre nich výzvou na prezentovanie svojej odbornosti. Celkovo možno konštatovať, že súťažiaci samostatne navrhli konštrukčnú aj výtvarnú stránku obalu a etikety. Výsledným produktom boli kartónový obal na čaj a etiketa na sklenený obal pre ovocný mušt.

Turnaj mal popri súťaži aj vzdelávaciu a kultúrnu zložku. Žiaci so svojimi pedagógmi navštívili spoločnosť PURGINA spol. s r.o., kde im bola prezentovaná výroba etikiet. Spolu so spoločnosťou M&P® spol. s r. o., zaštítili odbornú a hodnotiteľskú porotu. Napokon žiaci absolvovali okružnú jazdu Bratislavou a dôvernejšie spoznali mesto, v ktorom sa súťaž konala.

Na záver treba poďakovať za účasť Vyšší odborné škole obalové techniky a Střední škole Štětí, Střední škole grafické Brno, Střední škole polygrafické Olomouc, Súkromnej SOŠ ELBA Prešov a usporiadateľovi SOŠ polygrafickej v Bratislave. Víťazom sa stali súťažiaci z Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy Štětí.

Zdroj: Stredná odborná škola polygrafická

SOŠ Polygrafická je Centrom odborného vzdelávania a prípravy. Prebieha veľkou rekonštrukciou a modernizáciou vďaka BSK a investíciám z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity podporovaného študijného odboru a vytvorenie prostredia blízkeho podnikateľskému sektoru. Zároveň sa dosiahne, aby absolventi podporených študijných odborov zo skupiny 34 polygrafia a médiá spĺňali aktuálne požiadavky na znalosti a zručnosti trhu práce. Takto vznikne moderné Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP), vďaka ktorému sa celkovo zvýši kapacita školskej infraštruktúry na polygrafickej škole.