Petržalka bude vyplácať 100-eurový príspevok pre novorodencov

2447

Petržalka sa pridala k iným mestským častiam hlavného mesta a od nového roka bude taktiež vyplácať príspevok pri narodení dieťaťa. Rodinám nových Petržalčanov, ktorí prišli na svet od 1. januára 2022, poskytne samospráva 100 eur. Návrh na vyplácanie príspevku predložili miestne poslankyne Ľudmila Farkašová a Iveta Plšeková. Petržalské zastupiteľstvo ho schválilo v novembri 2021.

Cieľom návrhu je upevniť postavenie rodiny mestskej časti a pomôcť tak k zabezpečeniu nevyhnutných výdavkov spojených s materiálnymi potrebami novorodenca. „Myslím, že bolo načase, aby sme ho zaviedli aj v Petržalke, v podstate v treťom najväčšom meste na Slovensku. Je to nielen finančná pomoc, ale aj prejav istej úcty voči Petržalčanom, ktorý môže posilniť ich pocit lokálpatriotizmu a spolupatričnosti,“ hovorí na margo zavedenia príspevku predkladateľka návrhu poslankyňa Farkašovská.

„Poskytovanie finančného príspevku sme zvažovali už dlhšie aj na základe podnetov od obyvateľov. Preto som rád, že návrh prešiel a my budeme môcť aspoň sčasti pokryť výdavky spojené s potrebami novorodencov,“ dodáva starosta Petržalky Ján Hrčka, pričom v budúcnosti nevylučuje jeho zvyšovanie dodáva starosta Petržalky Ján Hrčka.

A aké sú základné podmienky získania príspevku?

  • Trvalý pobyt matky v Petržalke trvá najmenej tri mesiace ku dňu narodenia dieťaťa.
  • Narodené dieťa má v čase požiadania o príspevok trvalý pobyt v mestskej časti.
  • Podaná písomná žiadosť na predpísanom tlačive do podateľne Miestneho úradu Petržalka najskôr po uplynutí 28 dní života dieťaťa.
  • O príspevok môže v mene matky požiadať i otec dieťaťa.
  • Finančný príspevok môžu získať iba deti narodené po 1. januári 2022.

Zdroj: Petržalka