Petržalka prispeje obyvateľom na skrášlenie svojho okolia

538

Mestská časť Petržalka spúšťa výzvu pre aktívnych Petržalčanov, ktorým dáva možnosť požiadať o pomoc pri nákupe materiálu na realizáciu projektov, ktoré majú skrášliť ich okolie. Do konca novembra tak môžu po prvýkrát požiadať fyzické osoby o materiálnu pomoc do výšky maximálne 500 EUR na nákup náradia, materiálu, sadeníc či iného tovaru potrebného pre úpravu verejného priestranstva v správe mestskej časti. Fyzické osoby môžu požiadať o materiálnu pomoc do výšky maximálne 500 EUR.

„Takýmto spôsobom chceme podporiť tých, ktorým na našom okolí záleží a angažujú sa v skrášľovaní verejných priestorov. Či už ide o vnútrobloky, menšie pásy zelene, alebo priestory pred školami, škôlkami, pobočkami knižníc a podobne,“ uvádza zástupkyňa starostu Jana Hrehorová.

Projekt „Skrášlime si okolie“ nadväzuje na predošlé výzvy v oblasti životného prostredia, tentokrát však miestna samospráva pristúpila k možnosti podporiť jednotlivcov či skupiny zastúpené jednotlivcami kúpou požadovaného materiálu s viazaným účelom pre udržiavanie a realizáciu plánovaného či jestvujúceho projektu. Podporu v rámci projektu „Skrášlime si okolie“ je možné tiež spojiť s projektom „Adopcia zelene“ prostredníctvom, ktorého môžu obyvatelia Petržalky či iné subjekty žiadať o čiastočnú správu zelene alebo iného verejného priestranstva v správe mestskej časti za účelom jej zveľadenia a udržateľnosti.

Rovnako ako v prípade Adopcie zelene je minimálna doba starostlivosti o priestor 3 roky bez nároku na ďalšie finančné ohodnotenie zo strany mestskej časti (mimo platných grantových/dotačných schém MČ Bratislava-Petržalka).

Žiadosť o nákup materiálu nájdete na webovom sídle mestskej časti Bratislava – Petržalka. Žiadosť je možné podať fyzicky do podateľne miestneho úradu na Kutlíkovej ulici č. 17, alebo podpísanú a naskenovanú poslať prostredníctvom mailovej adresy skraslime@petrzalka.sk.

Podmienky pre zapojenie sa do výzvy:

  • Fyzická osoba s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá v čase podania dovŕšila minimálne 18 rokov,
  • Verejný priestor musí byť v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka (alebo musí mať žiadateľ súhlas vlastníka, prenajímateľa pozemku),
  • Minimálna výška pomoci pri nákupe materiálu je 200 EUR a maximálna 500 EUR na žiadateľa a jeden projekt*
  • V prípade, že sa projekt realizuje v blízkosti bytových a rodinných domov musí byť priložený aj súhlas väčšiny vlastníkov bytov, prípadne súhlas ich zástupcu,
  • Projekt musí mať udržateľnosť minimálne 3 roky** – v prípade, že ide o výsadbu a starostlivosť o zeleň, tzn. o údržbu sa nasledujúce roky bude starať žiadateľ,
  • Žiadosti o materiálnu výpomoc je možné žiadať najneskôr do 30.11.2021, alebo do vyčerpania alokovanej sumy na projekt Skrášlime si okolie***
  • Priebežné aktivity je potrebné konzultovať so zamestnancami miestneho úradu z oddelenia životného prostredia – prostredníctvom mailu skraslime@petrzalka.sk. Taktiež je potrebné priebežne zasielať na predmetný mail informácie o stave projektu a fotodokumentáciu z realizácie a ukončenia projektu.

*Pre úpravu jedného priestoru nemôže existovať viacero fyzických osôb alebo žiadateľov.

**Neplatí pre projekty, ktoré ovplyvnia tzv. nepredvídateľné udalosti, vandalizmus či iné nežiaducimi udalosti.

***Na rok 2021 je vyčlenených 2 500 EUR na nákup materiálu pre potreby skrášľovania okolia a verejných priestranstiev v Petržalke.

Zdroj: Petržalka