Pezinok ocenil osobnosti za rok 2020

1603

Mesto Pezinok aj tento rok ocenilo osobnosti a združenia, ktoré sa svojou činnosťou zaslúžili o rozvoj mesta a šírenia jeho dobrého mena.

Mestské ocenenia, ktorých odovzdávanie sa koná od roku 1977, sú udeľované pri príležitosti výročia získania práv slobodného kráľovského mesta. Tento rok získalo ocenenia 8 osobností a združení v troch kategóriách. V kategórii Čestné občianstvo Mesta Pezinok nebola tento rok ocenená žiadna osobnosť.

Medailu so stužkou „Za zásluhy o rozvoj mesta“ získali:

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov za snahu o zachovávanie vinohradníckych a vinárskych tradícií, za dlhodobú prácu členov a sympatizantov združenia na revitalizácii a rozvoji vinohradníckej krajiny, jej príkladnú obnovu a udržiavanie, za obohatenie kultúrno-spoločenského života mesta.

Malokarpatské múzeum v Pezinku za systematickú profesionálnu prácu v oblasti skúmania, ochrany, sprístupňovania a propagácie dokladov o dejinách malokarpatského regiónu s dôrazom na dejiny a kultúru vinohradníctva a vinárstva.

61. zbor Modrý oblak Pezinok, Slovenský skauting za dlhoročnú oddielovú činnosť, ktorej cieľom a poslaním je výchova detí a mládeže, či rozvíjanie princípu aktívneho občianstva, ktoré ukázali aj svojou dobrovoľníckou činnosťou v tohtoročných krízových týždňoch.

Štefan Šimák st. za zásluhy o komplexnú rekonštrukciu pezinského zámku v rokoch 2015 až 2019, ktorá do historického objektu vrátila opäť život. Otvorením zámku širokej verejnosti prispieva k rozvoju mesta v oblasti kultúry či cestovného ruchu.

Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho bola udelená:

Ing. Gabriele Vojtekovej, CSc., emeritnej enologičke za celoživotný prínos pre rozvoj vinárstva v meste Pezinok. Ide o dlhoročnú poprednú odborníčku na technológiu výroby kvalitných vín, predsedníčku komisií na mnohých renomovaných degustačných súťažiach, pedagogičku a v posledných rokoch aj aktívnu propagátorku malokarpatských a najmä pezinských vín.

Alžbete Strapákovej za dlhoročnú profesionálnu prácu v oblasti sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti, či za organizovanie a podporu kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít presahujúcich rámec aktivít najstaršieho ženského spolku Živena, ktorého miestny odbor v súčasnosti vedie.

Cenu Primátora Mesta Pezinok získali tento rok osobnosti, ktoré sa významnou mierou podieľali na starostlivosti o seniorov v Pezinku počas nedávnej epidémie koronavírusu:

MUDr. Adriana Šimková pôsobí ako všeobecná lekárka od roku 2011 a počas mimoriadnych udalostí poskytovala v DSS Pezinok popri vedeniu svojej vlastnej ambulancie aj systematickú odbornú lekársku starostlivosť všetkým klientom a zamestnancom DSS Pezinok bez akéhokoľvek nároku na honorár. Po stabilizácii epidemiologickej situácie v DSS Pezinok sa rozhodla prevziať klientov DSS Pezinok do svojej zdravotnej starostlivosti.

Alžbeta Polkorábová je služobne najstaršou opatrovateľkou mesta Pezinok. Spolu s ostatnými opatrovateľkami mesta sa významnou mierou zaslúžila o bezproblémové zvládnutie epidémie koronavírusu. Vďaka každodennému enormnému nasadeniu opatrovateliek aj vedenia Zariadenia opatrovateľskej služby mesta Pezinok nebol v tomto mestskom zariadení starostlivosti o seniorov, ani v rámci dennej terénnej opatrovateľskej starostlivosti v pôsobnosti mesta zaznamenaný žiaden pozitívny prípad na ochorenie COVID-19.

Návrhy na mestské ocenenia predkladajú primátor mesta Pezinok, poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku a aj samotní obyvatelia mesta. Návrhy posudzuje odborná komisia zložená z odborníkov na miestnu históriu a predstaviteľov kultúrneho, športového a spoločenského života v meste. Osobnosti, ktoré budú ocenené, potom schvaľuje mestské zastupiteľstvo.