Po stopách nedokončenej železničnej trate Plavecký Mikuláš – Jablonica

1891

Viedenskou arbitrážou prišlo Slovensko a značnú časť územia, na ktorom sa nachádzali aj železničné trate. Spojenie hlavného mesta Bratislavy so severnou a východnou časťou krajiny bolo možné len cez Leopoldov. Preto sa vláda rozhodla, že postaví novú železničnú trať, ktorá sa napojí na existujúcu trať zo Zohora a povedie z Plaveckého Mikuláša až do Jablonice.

Železničná stanica Kuchyňa v roku 1910. Foto: Železničné múzeum SR

Výstavba približne 14-kilometrového úseku z Plaveckého Mikuláša do Jablonice sa začala v roku 1943. Aj takmer po osemdesiatich rokoch môžeme v teréne vidieť násypy a mosty.

Trať bola naprojektovaná ako hlavná jednokoľajná pre rýchlosť 100 km/h bez úrovňových križovaní s cestami. Minimálny polomer oblúkov bol 600 metrov a najväčšie stúpanie 7 ‰. Trať začínala v km 0,115 za stanicou Plavecký Mikuláš odkiaľ viedla podhorím Malých Karpát a v km 14,1 ústila do stanice Jablonica na trati z Trnavy do Kútov.

Ukončenie stavby sa predpokladalo v roku 1947. Do skončenia vojny sa zrealizovalo približne 40 % zemných prác a premostení vodných tokov. Ešte aj po vojne v roku 1945 vo výstavbe pokračovalo. S prihliadnutím na stanovisko ministerstva obrany, že trať nie je z hľadiska obrany štátu potrebná, boli stavebné práce definitívne zastavené 30. apríla 1949.

Železničná stanica Plavecký Mikuláš:

Tu sa existujúca železničná trať končí. Pokračovať mala popod Malé Karpaty až do Jablonice:

Celkom bolo naprojektovaných 16 mostov, resp. podjazdov pre cesty, z ktorých bolo 11 spoločných pre vodné toky aj cestu. Ďalších 14 priepustov bolo pre vodné toky. Ponad trať mali viesť 3 nadjazdy, ktoré neboli dokončené. 

Aj takmer po osemdesiatich rokoch môžeme v teréne vidieť násypy:

Trať mala ústiť do stanice Jablonica na trati z Trnavy do Kútov:

Pozrite si video:

Trasa plánovanej železničnej trate:

Mapa železničných tratí po Viedenskej arbitráži:

Výprava, foto a video: Michal Feik a Ladislav Findl (február 2022)
Zdroj informácií: zeleznicne.info