Podávanie projektov v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele je spustené

1117

Bratislavský samosprávny kraj oznamuje akreditovaným subjektom, právnickým osobám, fyzickým osobám (neakreditované subjekty) vykonávajúcim opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že majú možnosť predkladať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2021 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú v súlade s potrebami obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja a s programom sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja, v termíne do 31. júla 2020

Výzva na podávanie projektov na rok 2021 zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov v súlade s § 76 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“), vypracovaných v súlade so sociálnym programom Bratislavského samosprávneho kraja s názvom :

1. „Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie“,

2. „Centrum pre rodiny v kríze“

Termín predkladania projektov: do 31. júla 2020

Všetky doležité dokumenty nájdete na stránke https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/socialne-sluzby/.