Sociálne služby

Kancelária prvého kontaktu

Informácie o sociálnych službách na jednom mieste - 02/4826 4322

Úrad BSK

Sabinovská 16
miestnosť č. 25
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
Tel.: 02/4826 4322
kancelariaprvehokontaktu@region-bsk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30
Utorok     8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30
Streda     8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30
Štvrtok    –:– – –:– | –:– – –:–
Piatok      8:00 – 12:00

Čo Vám poskytneme?

  • základné sociálne poradenstvo v oblasti pomoci v nepriaznivej sociálnej situácii a v krízovej sociálnej situácii
  • základné sociálne poradenstvo pri podávaní žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • základné sociálne poradenstvo v oblasti sociálnych služieb, ktoré zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj
  • základné sociálne poradenstvo pri podávaní žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  • pomoc pri získaní a vypĺňaní tlačív potrebných k zabezpečeniu sociálnej služby
  • usmernenie občana na odborné pracovisko v prípade, ak nebude možné vybaviť potrebné náležitosti v kancelárii prvého kontaktu

Sociálne programy BSK

Centrum pre rodiny v kríze

Rozvod, výkon trestu, poruchy hyperaktivity u detí … to všetko sú situácie, ktoré zasahujú do života rodičov i detí a ktoré môžu veľmi vážne ohroziť základné funkcie rodiny. Nie každý zvláda takéto krízové situácie, nie každá rodina sa vie s obdobnými udalosťami vyrovnať. V tom horšom prípade rodina prestáva byť bezpečným miestom pre jej členov a následky môžu byť závažné, ba až tragické.

Aby k tomu nedošlo, potrebuje rodina pomoc a podporu. Takouto oporou je – Centrum pre rodiny v kríze, ktoré pomáha členom rodiny v jej prvotnej fáze životnej krízy a prispieva k upevňovaniu vzťahov v rodine.

Viac o centre pre rodiny v kríze nájdete tu

Sociálny program “Centrum pre rodiny v kríze”

Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie

Sociálny program “Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie”

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Od 1. septembra 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrany deti a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

Súvisiace dokumenty

Informácia o predkladaní žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2021

Výzva na podávanie projektov pre rok 2021

Metodická pomôcka

VZN BSK č. 4/2019

VZN BSK č. 28/2009 úplné znenie

VZN BSK č. 3/2014 o bližších podmienkach poskytovania fin. príspevku

Príloha č. 1 k VZN BSK č. 28/2009 – Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku

VZN BSK č. 28/2009 (zmenené a doplnené VZN BSK č. 37/2010 a VZN BSK č. 44/2011)

VZN BSK č. 44/2011

VZN BSK č. 37/2010

Regionálny akčný plán BSK na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2018-2020

Evidencia subjektov podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Tlačivá a informácie

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti
15.3 KB
Postup pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb
19.8 KB
Register poskytovateľov sociálnych služieb k 31.03.2020
705.8 KB
tlačivo AVÍZO o zaslaní finančných prostriedkov
44 KB
tlačivo EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY (sprostredkovanie osobnej asistencie)
38.5 KB
tlačivo EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY (špecializované sociálne poradenstvo)
39.5 KB
tlačivo EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV TLMOČNÍCKEJ SLUŽBY
11 KB
tlačivo ŠTVRŤROČNÁ EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY (zariadenia sociálnych služieb)
44 KB
Vzdanie sa odvolania
26 KB
Ziadosť PO o zapis od 03.03.2020
37.7 KB
ZSS v ZP BSK voľné miesta - žiadosti k 30.04.2020
444.3 KB
Žiadosť FO o zápis od 03.03.2020
39 KB
Žiadosť o posúdenie
63.5 KB
Žiadosť-o-zabezpečenie-poksytovania-tlmočníckej-služby od 03.03.2020
74.6 KB
Žiadosť-o-zabezpečenie-poskytovania-sociálnej-služby_03.03.2020
83.6 KB

Kontakty

PhDr. Marica Šiková
riaditeľka odboru
Tel.: 02/4826 4208
Mail: marica.sikova@region-bsk.sk

Zobraziť ďalšie kontakty >

Sprievodca