Sociálne služby

Kancelária prvého kontaktu

Informácie o sociálnych službách na jednom mieste - 02/4826 4322

Úrad BSK

Sabinovská 16
miestnosť č. 25
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
Tel.: 02/4826 4322
kancelariaprvehokontaktu@region-bsk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30
Utorok     8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30
Streda     8:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30
Štvrtok    –:– – –:– | –:– – –:–
Piatok      8:00 – 12:00

Čo Vám poskytneme?

  • základné sociálne poradenstvo v oblasti pomoci v nepriaznivej sociálnej situácii a v krízovej sociálnej situácii
  • základné sociálne poradenstvo pri podávaní žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • základné sociálne poradenstvo v oblasti sociálnych služieb, ktoré zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj
  • základné sociálne poradenstvo pri podávaní žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  • pomoc pri získaní a vypĺňaní tlačív potrebných k zabezpečeniu sociálnej služby
  • usmernenie občana na odborné pracovisko v prípade, ak nebude možné vybaviť potrebné náležitosti v kancelárii prvého kontaktu

Sociálne programy BSK

Centrum pre rodiny v kríze

Rozvod, výkon trestu, poruchy hyperaktivity u detí … to všetko sú situácie, ktoré zasahujú do života rodičov i detí a ktoré môžu veľmi vážne ohroziť základné funkcie rodiny. Nie každý zvláda takéto krízové situácie, nie každá rodina sa vie s obdobnými udalosťami vyrovnať. V tom horšom prípade rodina prestáva byť bezpečným miestom pre jej členov a následky môžu byť závažné, ba až tragické.

Aby k tomu nedošlo, potrebuje rodina pomoc a podporu. Takouto oporou je – Centrum pre rodiny v kríze, ktoré pomáha členom rodiny v jej prvotnej fáze životnej krízy a prispieva k upevňovaniu vzťahov v rodine.

Viac o centre pre rodiny v kríze nájdete tu

Sociálny program “Centrum pre rodiny v kríze”

Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie

Sociálny program “Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie”

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Kritéria súladu rozvoja sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji s koncepciou rozvoja sociálnych služieb VÚC

Poskytovateľ sociálnej služby:

  • je zapísaný v Registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom BSK,
  • poskytuje sociálnu službu, ktorá je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v kompetencii BSK a druh a forma sociálnej služby, ktorú poskytuje, vychádza z priorít rozvoja sociálnych služieb stanovenými v Koncepcii rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018-2023.

Súvisiace dokumenty

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2023

Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavský samosprávny kraj za rok 2019

Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Bratislavským samosprávnym krajom

Poskytovateľ  sociálnej služby uvedený v § 3 ods. 3 a 5 zákona č. 448/2008 Z.  z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do Registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „Register“), ktorý vedie vyšší územný celokꓼ to sa nevzťahuje na poskytovanie základného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti obcou alebo vyšším územným celkom.

Súvisiace dokumenty

Postup pri zápise do Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Bratislavským samosprávnym krajom (BSK)

Príloha č. 1 Žiadosť právnickej osoby o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb

Príloha č. 2 Žiadosť fyzickej osoby o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb

Príloha č. 3 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Príloha č. 4 Údaje o finančných podmienkach

Príloha č. 5 Údaje potrebné na vydanie výpisu z listu vlastníctva

SUMÁR – Prílohy k žiadosti o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb

Tlačivá a informácie

final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06
162 KB
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti
15.3 KB
MPSVR Plán uvolnovania opatreni socialne sluzby
360.9 KB
Postup pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb
20.5 KB
Register poskytovateľov sociálnych služiebk 30.09.2020
708.2 KB
Sumár ZSS v ZP BSK voľné miesta-žiadosti k 30.09.2020
445.8 KB
tlačivo AVÍZO o zaslaní finančných prostriedkov
44 KB
tlačivo EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY (sprostredkovanie osobnej asistencie)
38.5 KB
tlačivo EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY (špecializované sociálne poradenstvo)
39.5 KB
tlačivo EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV TLMOČNÍCKEJ SLUŽBY
11 KB
tlačivo ŠTVRŤROČNÁ EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY (zariadenia sociálnych služieb)
44 KB
Vzdanie sa odvolania
26 KB
Žiadosť o posúdenie
63.5 KB
Žiadosť-o-zabezpečenie-poksytovania-tlmočníckej-služby od 03.03.2020
74.6 KB
Žiadosť-o-zabezpečenie-poskytovania-sociálnej-služby_03.03.2020
83.6 KB

Kontakty

PhDr. Marica Šiková
riaditeľka odboru
Tel.: 02/4826 4208
Mail: marica.sikova@region-bsk.sk

Zobraziť ďalšie kontakty >

Sprievodca