Na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave sa dňa 10. júna 2019 uskutoční V. ročník školskej prezentácie vybraných diel svetových autorov pod názvom Express Yourself!/ äussere dich!

Literatúru si žiaci III. ročníka zapožičali zo školskej knižnice a čítali ju v priebehu školského roka  v anglickom, prípadne v  nemeckom jazyku. V prezentácii sa zamerajú nielen na výklad obsahu diela a jeho hlavnej myšlienky, ale i na rôzne citáty a použité gramatické javy. Takisto sa budú venovať krátkemu životopisu a prehľadu tvorby toho ktorého spisovateľa. Žiaci budú prezentovať podľa harmonogramu v štyroch komisiách, ktoré budú tvoriť učitelia anglického, resp. nemeckého jazyka a tiež odborní učitelia, ktorí jazyk ovládajú. Každoročným organizovaním tejto školskej akcie chceme podporiť čitateľský záujem žiakov o svetovú literatúru a všeobecne rozvoj čitateľskej gramotnosti.