Poslanci budú voliť hlavného kontrolóra

1272

Už budúci týždeň na pracovnom zasadnutí zastupiteľstva BSK budú župní poslanci voliť aj hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja. Ten bude kontrolovať kroky župy a jej organizácií najbližších šesť rokov. Súčasnému kontrolórovi končí funkčné obdobie v polovici januára.

„Útvar hlavného kontrolóra je nezávislý kontrolný orgán župy. Prácu mu totiž nezadáva úrad, ale priamo poslanci, ktorí schvaľujú plán kontrol na pol roka. Rovnako tak poslancom hlavný kontrolór aj skladá účty, teda  správy o výsledkoch kontroly predkladá priamo zastupiteľstvu,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Hlavný kontrolór riadi kontrolnú činnosť, teda kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami samosprávneho kraja, kontroluje príjmy a výdavky kraja, vybavenie petícií a sťažností, dodržiavania právnych predpisov a ďalších úloh. Súčasnému kontrolórovi končí funkčné obdobie 17. 1. 2020.

Podľa platného Rokovacieho poriadku sa spravidla pri personálnych návrhoch hlasuje tajne. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva.

V stanovenej lehote podalo svoje prihlášky 5 kandidátov:
JUDr. Milan Galanda
Ing. Štefan Marušák
Mgr. Ján Komara
Ing. Iveta Ribanská
Ing. Milan Slezák

Predseda je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

Kompletné materiály na pracovné Zasadnutie zastupiteľstva BSK nájdete tu:

https://bratislavskykraj.sk/materialy-na-rokovanie-bsk-13-decembra-2019/

Materiály k voľbe kontrolóra majú poradové číslo 24.