Povedzme stop násiliu páchanému na ženách

1039
Povedzme stop násiliu páchaného na ženách
Povedzme stop násiliu páchaného na ženách

„Musíme sa zastať obetí a povedať NIE aj za ne. Pretože ony to častokrát nedokážu. Každý z nás tak môže urobiť, ak trpí jeho príbuzná, susedka, kolegyňa. V Bratislavskom kraji môžete kontaktovať napríklad Poradenské Centrum Nádej,“ vyzýva predseda Bratislavského kraja Juraj Droba.

Policajný zbor Slovenskej republiky pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorý si každoročne pripomíname dňa 25. novembra, upozorňuje na násilie páchané na ženách, ktoré sa týka nás všetkých. V tento symbolický deň je treba pripomenúť, že každá žena a jej deti si zaslúžia žiť plnohodnotný život v bezpečnom prostredí. 

Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Našou snahou je predchádzať a eliminovať trestnú činnosť páchanú na ženách – obetiach. Každá forma násilia, vrátane vyhrážok, je protiprávna. Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých a postihuje ženy všetkých vekových kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín,“ pripomína Policajný zbor SR.

Ak zažívate násilie alebo viete o tom, že vo Vašom okolí dochádza k násiliu, volajte:

  • na telefónne č. 158,
  • na linku 112,
  • alebo na bezplatnú non-stop linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212
  • informácie k problematike násilia páchanom na ženách sú k dispozícii na stránke www.zastavmenasilie.sk

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 10. 11. 2023 schválilo Regionálny akčný plán Bratislavského samosprávneho kraja na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2024 – 2026

Základným a univerzálnym ľudským právom je právo nebyť vystavovaný násiliu. Hrozba násilia, násilie a jeho pretrvávanie na ľudských bytostiach je porušovaním ľudských práv. Násilie páchané na ženách predstavuje najvýraznejšiu formu porušovania ľudských práv žien.

Bratislavský samosprávny kraj v záujme prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách na území Bratislavského kraja v roku 2010 podporil vznik pracovnej skupiny, ktorú tvoria zástupcovia subjektov štátnej správy, verejnej správy, samosprávy a mimovládneho sektora. Cieľom pracovnej skupiny bola realizácia Regionálneho akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pre Bratislavský kraj (ďalej len „RAP BSK“), ktorý bol v súlade s cieľmi aktuálneho Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách.

Pracovná skupina RAP BSK pokračuje v napĺňaní úloh a cieľov, ktorých spoločným menovateľom je poskytovanie bezpečia, ochrany a podpory ženám zažívajúcim násilie alebo ženám, ktoré sú ohrozené násilím a ich deťom. Pre docielenie účinnej a efektívnej pomoci je dôležitá súčinnosť organizácií a inštitúcií na úrovni multiinštitucionálnej spolupráce, pretože len komplexnou pomocou a koordinovaným prístupom sa zmierňujú dopady násilia, predchádza sa opakovanému násiliu a zvyšuje sa bezpečnosť žien a ich detí.

Juraj Štekláč, podpredseda Batislavského samosprávneho kraja

Medzinárodné gesto #signalforhelp znamená žiadosť o pomoc v ťažkej situácii domáceho násilia. Obeť ho môže ľahko použiť napríklad pri videohovore bez toho, aby zanechala digitálnu stopu, alebo pri kontakte s inou osobou.

Stačí zdvihnúť ruku, schovať palec do dlane a potom okolo neho ohnúť ostatné prsty. Gesto, ktoré zobrazuje symbolické uväznenie palca v dlani, vytvorila nezisková organizácia Canadian Women’s Foundation pre obete domáceho násilia. Toto gesto možno bezpečne použiť v online komunikácii, prípadne ho aj ukázať kuriérovi, či susedovi z okna.