Prečo museli rodičia čakať počas sviatkov na detskej pohotovosti

590
Národný ústav detských chorôb

Podľa § 8a zákona č. 576/2004 Z. z. organizátorom pevnej ambulantnej pohotovostnej služby je na základe povolenia vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR Národný ústav detských chorôb (NÚDCH). Medzi základné povinnosti NÚDCH ako organizátora ambulantnej pohotovostnej služby patrí najmä povinnosť:

  • zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (APS) v čase od 16.00 do 22.00 v pracovných dňoch a v čase od 7.00 do 22.00 v dňoch pracovného pokoja,
  • doručiť najneskôr do 10 kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý organizátor zabezpečuje poskytovanie APS samosprávnemu kraju oznámenie o zabezpečení poskytovania APS v rozsahu uvedenom v zákone (viď prvá odrážka).

V mesiaci november 2023 NÚDCH ako organizátor APS doručil samosprávnemu kraju neúplný rozpis služieb APS (15 neobsadených služieb), a teda nesplnil svoju zákonnú povinnosť, keď nedokázal zabezpečiť poskytovanie APS.

Následne Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v súlade so zákonom určil a 23.11.2023 uverejnil rozpis zabezpečenia APS v tých dátumoch a časoch, v ktorých si svoju povinnosť nesplnil organizátor, okrem iných aj dňa 25.12.2023 v čase od 12.00 do 22.00 hod. Na tento deň BSK, na zabezpečenie APS, určil spoločnosť Martinko – centrum zdravotnej starostlivosti o deti s. r. o. ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti povinného (podľa § 79 ods. 1 písm. v) zákona č. 578/2004 Z. z.) vykonávať APS, pričom spoločnosť Martinko-centrum zdravotnej starostlivosti o deti s. r. o. bola o určení služby na deň 25.12.2023 informovaná prostredníctvom e-mailu dňa 23.11.2023, ako aj zverejnením na portáli www.e-VUC.sk, v sekcii Bratislavský samosprávny kraj – ambulantná pohotovostná služba (viac ako mesiac vopred). Uvedený poskytovateľ sa ale do služby nedostavil.

„Nakoľko sa do ambulancie nedostavil samosprávnym krajom určený všeobecný lekár, časť čakajúcich pacientov z APS sa dožadovala ošetrenia aj na urgentnom príjme. Ambulancia však bez lekára nebola, v ambulancii od 7 do 17 hod. pracoval náš lekár, ktorý ošetril vyše 60 pacientov. Po 17-tej hodine sa približne 40 pacientov presunulo už na oddelenie urgentného príjmu (OUP), kde boli ošetrení lekármi OUP. Do služby bol zavolaný aj ďalší kolega OUP, aby posilnil smenu,“ vysvetľuje Národný ústav detských chorôb.

Nakoľko urgentný príjem rieši priebežne aj ťažké až život ohrozujúce stavy, pacienti s nezávažnými príznakmi – pôvodne, ktorí mali ísť na APS, čakali na vyšetrenie dlhší čas. „Situáciu sme samozrejme okamžite riešili našimi lekármi a pacienti sa presúvali na urgentný príjem. Dokonca do služby prišiel navyše aj primár OUP, aby pomohol kolegom. Národný ústav detských chorôb vzniknutú situáciu riešil vlastným personálom. V súvislosti s touto udalosťou nenastalo poškodenie zdravia alebo omeškanie v poskytnutí zdravotnej starostlivosti.“

Bratislavský samosprávny kraj upozorňuje, že „za samotný výkon pridelenej služby zodpovedá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorému bola služba pridelená, v tomto prípade spoločnosť Martinko-centrum zdravotnej starostlivosti o deti s. r. o. Zároveň platí, že v prípade očakávanej nemožnosti vykonať pridelenú službu povinne súžiacim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zabezpečuje si tento výmenu služby alebo náhradu za seba vo vlastnej réžii. V tomto konkrétnom prípade však spoločnosť Martinko-centrum zdravotnej starostlivosti o deti s. r. o. zmenu v pridelenej službe nenahlásilo.“

V prípade porušenia povinnosti vykonávať APS podľa § 79 ods. 1 písm. v) zákona č. 578/2004 Z. z. poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorého do služby zaradil BSK, je BSK oprávnený uložiť pokutu až do výšky 3 319,- EUR. O nenastúpení takéhoto poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do služby je organizátor povinný bezodkladne písomne informovať BSK, ktorý v takom prípade začne správne konanie vo veci udelenia pokuty.