Prečo sa rušia niektoré školské autobusy a linka do Hainburgu?

2674
Hainburg an der Donau

Autobusový dopravca Slovak Lines oznámil, že ruší niektoré školské autobusy, spoje v mestskej hromadnej doprave či linku do Hainburgu. To všetko dosiaľ zabezpečoval dopravca na základe osobitných zmluvných vzťahov ako komerčnú službu. Išlo teda o jednostranné rozhodnutie autobusového dopravcu Slovak Lines. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) má vo svojej kompetencii prímestskú dopravu a upozorňuje, že na rušenie spomenutých spojov nemá žiaden dosah. Tieto kroky taktiež nesúvisia ani so zmenou dopravcu od 15.novembra, pretože samosprávny kraj tieto linky doteraz neprevádzkoval ani nefinancoval.

Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje dopravnú obslužnosť v záujmovom území kraja prímestskou autobusovou dopravou. To všetko v zmysle plánu dopravnej obslužnosti na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. Rôzne osobitné prepravy vykonávané na území kraja, ktoré sú komerčnými zmluvnými vzťahmi medzi objednávateľom a poskytovateľom, BSK žiadnym spôsobom neeviduje. Patria sem aj linky do prihraničných obcí, rôzne zmluvné prepravy na zmeny do fabrík, do škôl a podobne.

Cestovné poriadky boli súčasťou podkladov vo verejnom obstarávaní na nového dopravcu v prímestskej autobusovej doprave. Následne sa stali záväznými pre novú zmluvu uzatvorenú medzi BSK a spoločnosťou Arriva Mobility Solutions, s.r.o. Teda sú už finálne vyhotovené a budú platiť od 15.11.2021. Do cestovných poriadkov prímestskej dopravy v tomto štádiu nie je možné zasiahnuť.

Školské autobusy

Školské spoje sú osobitnou pravidelnou autobusovou prepravou, kde sa uzatvára zmluvný vzťah medzi objednávateľom (školou alebo obcou) a poskytovateľom (dopravcom). Ak došlo k ukončeniu alebo vypovedaniu zmluvného vzťahu a škola má záujem o zabezpečenie tejto služby, bude potrebné uzatvoriť nový zmluvný vzťah s akýmkoľvek dopravcom. Ideálne s takým, ktorý službu autobusovej dopravy v regióne poskytuje. Tým môže byť aj akýkoľvek miestny podnikateľ v autobusovej doprave.

Mestská hromadná doprava

Bratislavský samosprávny kraj prevádzkuje len regionálnu (prímestskú) dopravu. Čo sa týka mestskej hromadnej dopravy v kraji, jej prevádzku si môže objednať len mesto. Týka sa to Bratislavy, Malaciek, Senca, či Pezinka. Zástupcovia miest Malacky, Pezinok a Senec boli ešte pred vyhlásením súťaže oboznámení, že v prípade záujmu o prevádzku liniek MHD si musia sami, v zmysle zákonných pravidiel, vybrať dopravcu a vydať vlastné licencie a cestovné poriadky. V prípade záujmu môžu byť ich nové linky aj naďalej súčasťou Integrovaného dopravného systému (IDS BK) so všetkými výhodami čo s tým súvisia.

Prihraničné spoje do Hainburgu a do Rajky

Linku na trase Bratislava – Hainburg prevádzkovala dosiaľ spoločnosť Slovak Lines ako komerčnú linku bez akýchkoľvek dotácií. Podľa dopravcu „linka bola výrazne stratová bez vyhliadok na zlepšenie.“

Čo sa týka autobusového spojenia do maďarskej Rajky, v minulosti linku prevádzkoval Dopravný podnik Bratislava na komerčnom základe, teda nebola zahrnutá vo výkonoch vo verejnom záujme, ktoré si objednáva hlavné mesto. Komerčný úspech však táto linka nemala a tržby z cestovných lístkov nepokryli jej náklady. Spojenie do Rajky zostalo zachované pomocou vlakov objednávaných Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Bratislavský samosprávny kraj bude možnosti prevádzky cezhraničných spojov v najbližšej dobe analyzovať. Župa bude skúmať najmä záujem o túto službu, doterajšiu vyťaženosť, dopravnú obslužnosť i finančné dopady na rozpočet. Pre objednávanie cezhraničnej dopravy vo verejnom záujme je dôležitý aj záujem partnerov na druhej strane hranice o spolufinancovanie takejto linky.