Predseda Bratislavského samosprávneho kraja ambasádorom Dohovoru primátorov v oblasti klímy a energetiky

862

Dňa 21. apríla 2021 sa Bratislavský župan Juraj Droba zúčastnil ustanovujúceho zasadnutia, ktoré oficiálne zahájilo činnosť novovytvorenej 2. komory Dohovoru starostov a primátorov v oblasti klímy a energetiky. V rámci novej komory bol predseda BSK Juraj Droba vymenovaný za jedného z ambasádorov Európskeho výboru regiónov.   

Dohovor má za úlohu dohliadať na dosahovanie klimatických a energetických cieľov na miestnej a regionálnej úrovni. Táto iniciatíva má podporiť implementáciu Európskej zelenej dohody, ktorej prioritou je dosiahnuť aby sa z Európy do roku 2050 stal prvý klimaticky neutrálny kontinent. 

Dohovor starostov a primátorov združuje viac ako 10 000 miestnych samospráv v 61 krajinách. Obce a mestá sa v rámci Dohovoru zaviazali podieľať sa na zelenej tranzícii a na presadzovaní spoločnej vízie, ktorej základ tvorí presvedčenie, že ľudia majú právo žiť v dekarbonizovaných a odolných mestách a obciach s prístupom k udržateľným, bezpečným a cenovo dostupným energiám.   

Bratislavský župan vo svojom príhovore zdôraznil úlohu regiónov a miest pri dosahovaní klimatických cieľov EÚ. „Zapojenie regiónov a miest je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stanovených Európskou zelenou dohodou a Európskym klimatickým paktom. Iba aktívnou a vzájomnou spoluprácou medzi inštitúciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni je možné efektívne vyvíjať a implementovať adaptačné a mitigačné opatrenia na zmenu klímy, ktoré nám umožnia dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050“, priblížil Juraj Droba. 

Predseda BSK taktiež upriamil pozornosť na aktivity Bratislavského kraja v oblasti ochrany životného prostredia: „Bratislavský samosprávny kraj sa aktívne zapojil do prípravy a v súčasnosti sa podieľa na implementácii Katalógu adaptačných opatrení na zmenu klímy, poskytujúceho praktické odporúčania pre opatrenia a intervencie, ktoré sa majú zavádzať na miestnej úrovni“. Nevynechal ani pripravované environmentálno-vzdelávacie centrum v Čunove, ktorého úlohou bude zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov 

V závere svojho vystúpenia, Juraj Droba, ako novovymenovaný ambasádor Dohovoru, prisľúbil hájiť hodnoty tejto iniciatívy späté s ochranou životného prostredia v rámci Bratislavského kraja ako aj na národnej a medzinárodnej úrovni.