Premiestnenie autobusových zastávok Česká a Nová doba. Presun súvisí s zrealizovanou rekonštrukciou Vajnorskej ulice

928
Autobusová zastávka Česká v smer k Trnavskému mýtu na nezrekonštruovanej časti Vajnorskej ulice pred jej presunutím k električkovej zastávke

Od noci 10./11. novembra boli autobusové zastávky Česká a Nová doba na Vajnorskej ulici pre nočnú a náhradnú autobusovú dopravu (linky N53 a X4) premiestnené do nových polôh obojsmerne na úroveň električkových zastávok.

Presun zastávok súvisí so zrealizovanou rekonštrukciou Vajnorskej ulice, ktorú mesto vykonalo v uplynulých týždňoch. V rámci rekonštrukcie boli opravené chodníky a cestná komunikácia medzi ulicami Bajkalská a Odbojárov. Na vozovke boli vyznačené nové parkovacie miesta a cyklotrasa. Nástupištia pre autobusy však zriadené neboli a autobusové zastávky zostali niekoľko týždňov po rekonštrukcii v pôvodných polohách, ktoré nekorešpondovali s novým dopravným značením.

Stanovisko Dopravného podniku Bratislava k zastávkam na Vajnorskej ulici a k prípadnej obsluhe električkových zastávok aj autobusmi nám poskytol jeho hovorca Martin Chlebovec: „Dopravný podnik Bratislava sa k polohám oboch zastávok vyjadroval, no stanovisko podniku nebolo v navrhnutom riešení akceptované a o ich umiestnení sa dozvedel až v konečnom štádiu realizácie projektu cyklotrás. V noci z 10. na 11. novembra budú zastávky „Česká“ a „Nová doba“ obojsmerne premiestnené na úroveň električkových zastávok. DPB sa zaoberá aj obsluhou zastávok pojazďovaním električkovej trate nočnými a náhradnými autobusovými linkami.“

Komplexnú rekonštrukciu Vajnorskej ulice hlavné mesto plánuje realizovať v rámci pripravovanej modernizácie Vajnorskej električkovej radiály. Podľa magistrátu však terajšia rekonštrukcia už bola nevyhnutná. Ide teda o dočasný stav, pričom mesto počíta s tým, že niektoré prvky sa opätovne použijú pri ďalšej rekonštrukcii.

Zastávka Česká v smere k Bajkalskej po rekonštrukcii Vajnorskej ulice pred jej presunutím do novej polohy
Na autobusovú zastávku Nová doba sa pri oprave Vajnorskej ulice ˝zabudlo˝. Cestujúci sa musia pri nástupe do autobusov nočnej linky predierať pomedzi zaparkované autá.

„Vzhľadom na nevyhovujúci, až havarijný stav komunikácií na Vajnorskej, nešlo čakať do začiatku spustenia jej modernizácie (aj na základe záujmu mestskej časti), a preto sme v lete opravili predovšetkým chodníky v úseku od Odbojárov po Bajkalskú. Na Vajnorskej ulici bol dávnejšie vypracovaný projekt parkovania súvisiaci so zavedením parkovacej politiky a vytvorenia pruhu pre cyklistov, preto sa v nevyhnutnom rozsahu opravil aj povrch vozovky. Chodníkom sa navrátila ich prvotná funkcia, aby patrili chodcom, zrealizovali sme bezbariérové úpravy v miestach priechodov pre peších. Tak ako v iných prípadoch v rámci rekonštrukcií ucelených úsekov ulíc sme riešili aj zlepšenie súčasných podmienok pre jestvujúce dreviny cestnej zelene. Súčasne boli riešené prázdne výsadbové miesta po stromoch, ktoré boli asanované pred pár rokmi z dôvodu veľmi zhoršeného až havarijného zdravotného stavu tak, aby sa vytvorilo miesto pre výsadbu nových drevín, ktoré nebudú v kolízii s dopravnou a technickou infraštruktúrou. Pre súčasné stromy sa vytvorili priaznivejšie podmienky tým, že tzv. stromové jamy sa zväčšili tak, aby mali plochu okolo 4 m2. Zároveň sa na vyprázdnené miesta po výruboch vysadili nové stromy, ktoré bude možné v prípade potreby v rámci rekonštrukcie Vajnorskej radiály presadiť. Okrem toho na Vajnorskej v posledných týždňoch pribudol odstupový pás v šírke 75 cm medzi zaparkovanými vozidlami a chráneným cyklopruhom, ktorý poskytuje bezpečnejšie riešenie ako pre cyklistov, tak aj chodcov,“ priblížila vykonanú rekonštrukciu hovorkyňa magistrátu hlavného mesta Katarína Rajčanová.

Posledný predbežný harmonogram realizácie projektu modernizácie Vajnorskej radiály počítal s termínom od leta 2023 do leta 2025. Mesto však  pripúšťa, že začiatok realizácie sa môže posunúť. „Zámerom mesta je začať stavbu modernizácie Vajnorskej radiály do r. 2025. Samozrejme, bude to ovplyvnené prebiehajúcimi procesmi, ktorými sú územné konanie, stavebné konanie a verejná súťaž na zhotoviteľa. Modernizáciou Vajnorskej radiály dôjde k zásadnejšiemu redizajnu Vajnorskej ulice v tomto úseku. Terajší stav, aj vzhľadom na zlý stav zelene a už spomenutý redizajn, zachovaný nebude. Ráta sa s tým, že kamenné prvky, ktoré boli pri oprave chodníkov použité, sa opätovne použijú pri rekonštrukcii Vajnorskej radiály,“ uzavrela stanovisko mesta Katarína Rajčanová.

Zdroj: imhd.sk