Pri Kráľovej pri Senci plánujú postaviť rekreačno-športový areál s 52 chatami

1358

Pri obci Kráľová pri Senci plánujú vybudovať rekreačno-športový areál. Jeho súčasťou má byť polyfunkčný objekt s wellness a fitness, rekreačné chaty a športové plochy. Predpokladané investičné náklady sa pohybujú na úrovni desiatich miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol predložený na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Areál chcú postaviť v katastrálnom území Kráľovej pri Senci, mimo zastavaného územia, medzi obcami Hrubá Borša a Jánovce pri ceste III/1067. Areál o výmere 51.376 štvorcových metrov (m2) je umiestnený na parcele, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná ako orná pôda.

„Pozemok, na ktorom sa bude nachádzať investičná činnosť sa nachádza uprostred intenzívne poľnohospodársky využívanej krajiny a je jasne ohraničený len zo severnej strany, kadiaľ prechádza cesta III/1067,“ spresňuje zámer. Smerom na západ sa vo väčšej vzdialenosti nachádza zastavané územie obce Hrubá Borša a areál golfového klubu. Smerom na východ sa nachádza v približne rovnakej vzdialenosti zastavané územie obce Jánovce.

V areáli plánujú vybudovať 52 rekreačných chát, objekt občianskej vybavenosti s wellness a fitness, ihriská (tenisové a detské) a prislúchajúce zázemie s prvkami dopravnej infraštruktúry, technickej infraštruktúry a s plochami zelene. Investor počíta so 199 parkovacími miestami. Z toho 156 miest má byť pri chatách a 43 parkovacích miest pri objektoch občianskej vybavenosti. Rekreačný charakter objektov má byť podporený blízkosťou golfového ihriska v obci Hrubá Borša. Jednotlivé plochy parciel pre rekreačné chaty majú mať rozlohu asi 600 m2.

Zámer je predložený na posúdenie v dvoch variantoch. Prvý variant počíta s plochou zelene o výmere 32.393 m2. Plošná výmera spevnených plôch má byť na úrovni 15.303 m2 (chodníky pre peších, parking, obslužná komunikácia). V druhom variante, ku ktorému sa prikláňa aj investor, sa navrhuje plocha zelene o výmere 33.350 m2. Plošná výmera spevnených plôch má byť na úrovni 14.346 m2.

Zdroj: TASR