Projekt Novej Dedinky „Mini park v Základnej škole“ získal grant BSK

1541

Projekt Mini park v Základnej škole Nová Dedinka uspel v projekte „Bratislavská regionálna dotačná schéma – výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2021“ a umiestnil na nádhernom šiestom mieste so získanou dotáciou 13 000 €.

Projekt je zameraný na premenu betónových plôch na novú plochu zelene v podobe parku v rámci areálu Základnej školy Nová Dedinka. Betónová plocha pri telocvični ZŠ je v súčasnosti dostatočne nevyužívanou a zanedbanou časťou areálu a jej premenou má obec za cieľ zvýšiť podiel zelene, dosiahnuť tieň, znížiť prašnosť v blízkosti školy a dosiahnuť estetický a oddychovo-relaxačný účinok pre návštevníkov s využitím kvitnúcej lúky, záhonov pre včely a motýle a ďalších sadovníckych úprav vrátane osadenia prvkov drobnej architektúry ako napríklad altánok, ktorý môže poslúžiť aj rodičom, ktorí čakajú na svoje ratolesti po krúžkoch, vyučovaní a pod.

Prínosom projektu je vytvorenie novej plochy verejnej zelene s dôrazom na jej prírodný charakter v areáli a osadenie prvkov drobnej architektúry. Prostredníctvom navrhnutých adaptačných opatrení má za cieľ ochladzovanie priestoru prostredníctvom vegetácie, vytvorenie tieňa v navrhovanom parku a sekundárne aj pre budovu školy. Spôsobom výsadby a navrhnutou zeleňou bude prínosom projektu zníženie teploty bezprostredného okolia a zabezpečenie priepustnosti pre zrážkovú vodu, s ktorou máme aj v tejto časti obce problém a voda z tohto priestoru stojí pred vstupom do areálu školy. Prínosom projektu bude aj zníženie prašnosti, nakoľko areál školy sa náchádza v bezprostrednej blízkosti komunikácie, čo bude mať vplyv na zvýšenie kvality ovzdušia.

V konečnom dôsledku prínosom projektu bude aj estetický účinnok prostredia, zvýšenie možnosti presunu niektorých vyučovacích predmetov do exterieru, posilnenie zdravia u detí a zvýšenie povedomia detí o dôležitosti ekológie, zelene a starostlivosti o ňu. Projekt má Nová Dedinka v pláne realizovať do konca tohto roka v spolupráci s vedením základnej školy a občianskym združením Deti Slnka ND, ktoré združuje rodičov žiakov. Prínosom projektu v ďalších rokoch bude aj podpora pohybu detí v exteriéri, ktorý máme za cieľ splniť prostredníctvom prvkov v ďalšej fáze projektu.

Zdroj: Nová Dedinka