Rača opraví zdevastovanú budovu školy na Plickovej ulici

1184

Zastupiteľstvo Mestskej časti Rača rozhodlo, že prijme nenávratný úver vo výške 3,5 milióna eur. Financie z úveru budú použité na celkovú obnovu budovy bývalej základnej školy na ulici Plickova v Rači. Predbežne odhadovaná cena komplexnej obnovy budovy školy a vonkajších plôch je 7 -7,5 milióna eur.

Základná škola bola v roku 2007 vyradená zo siete škôl kvôli nedostatku žiakov a zlému technickému stavu,  škola 13 rokov postupne chátrala. V posledných rokoch sa dramaticky zmenila veková štruktúra obyvateľov a demografická prognóza Rače ukázala vysoký nárast potreby tried základných škôl.

Rača požiadala hlavné mesto o zverenie budovy bývalej základnej školy na Plickovej. To poslanci odsúhlasili a vrátili zničený objekt školy do správy Rače za účelom vybudovania základnej školy a to s podmienkou, že do 5 rokov bude škola otvorená.  

Rača vypracovala kompletnú projektovú dokumentáciu na obnovu školy vrátane kuchyne, jedálne a telocviční. Celý proces obstarávania projektovej dokumentácie a hlavné projekčné práce prebiehali počas najväčších obmedzení koronakrízy.
Projektovú dokumentáciu a architektonický návrh na komplexnú obnovu školy vypracoval ateliér Pantograph. Projekt získal stavebné povolenie v júni 2020.

Škola bude mať 25 bežných a 10 odborných tried. V ďalšej fáze obnovy sa počíta aj s vybudovaním komplexného vonkajšieho športového a oddychového areálu školy vrátane sadových úprav. Obnova školy bude obsahovať vodozádržné opatrenia v areáli a škola je navrhnutá tak, aby bola ekologicky úsporná a moderná. Financovanie rekonštrukcie školy bude viaczdrojové zložené z vlastných financií mestskej časti, prijatého úveru, eurofondov a ďalších zdrojov.  

Zdroj: Rača