Rada partnerstva BSK rokovala o zásobníku projektov z územia

604
Rada partnerstva BSK rokovala o zásobníku projektov z územia
Rada partnerstva BSK rokovala o zásobníku projektov z územia

Program Slovensko ako nový operačný program zastrešujúci kompletný balík eurofondov pre Slovensko na obdobie 2021-2027 prináša významnú zmenu v spôsobe rozhodovania o podpore projektov. Časť alokácie programu bola zverená do rozhodovacej právomoci územia prostredníctvom vytvorených Rád partnerstva, ktoré vznikli na úrovni všetkých ôsmich krajov.

Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoja Bratislavského kraja vznikla už v novembri roku 2020. Členmi sú zástupcovia regionálnej a miestnej územnej samosprávy, socioekonomických partnerov a štátu. Práve na úrovni Rady partnerstva sa bude v nasledovnom období rozhodovať o podpore prioritných projektov a investícií v kraji. Prvým krokom v tomto procese bolo schválenie Integrovanej územnej stratégie, základného strategického dokumentu, ktorý zadefinoval priority územia v rámci jednotlivých tém od životného prostredia po sociálnu oblasť. Stratégiu schválila Rada partnerstva v decembri minulého roka.

Ďalším krokom je identifikovanie projektových zámerov v kraji, ktoré svojou realizáciou prispejú k plneniu priorít zadefinovaných v územnej stratégii. Prvotný zber projektových zámerov sa realizoval ešte v súvislosti s tvorbou Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja (PHRSR). Následne boli projektové zásobníky vo viacerých kolách priebežne dopĺňané a aktualizované.

Prvá ucelená verzia zásobníka projektov bola predstavená na aktuálnom siedmom zasadnutí Rady partnerstva BSK a členovia Rady uznesením vzali tento zásobník na vedomie.

„Cieľom bolo zostaviť zásobník projektových zámerov vo vyššom štádiu prípravy, z ktorého bude Rada partnerstva následne vyberať konkrétne operácie pre schválenie vo forme Integrovaných územných investícií. Ide teda o tzv. LONGLIST, z ktorého v najbližších týždňoch a mesiacoch vyberieme a zostavíme integrované projekty. K tomu nám však zatiaľ chýba presné zadefinovanie oprávnenosti aktivít, výdavkov, merateľných ukazovateľov a iných podmienok poskytnutia prostriedkov, na ktorých aktuálne pracuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán Programu Slovensko v spolupráci s ďalšími rezortami,“ vysvetlil riaditeľ Odboru implementácie operačných programov Peter Furik. 

„Finalizácia týchto metodických podkladov by mala byť otázkou blízkych týždňov, v priebehu leta budeme preto pracovať na príprave konkrétnych projektových zámerov už priamo nastavených na podmienky financovania Programu Slovensko. Pripravené projektové zámery by mala Rada partnerstva v podobe Integrovaných územných investícií schváliť už na ďalšom zasadnutí plánovanom na september tohto roku,“doplnil Peter Furik. 

Zásobník zároveň dáva jasnú predstavu o dopyte miest a obcí po jednotlivých opatreniach a tiež o finančnej náročnosti pripravovaných projektov. V niektorých opatreniach Programu Slovensko je dopyt pripravených projektov nižší ako pridelená alokácia, v niektorých opatreniach však aj viacnásobne prevyšuje objem dostupných zdrojov.

„Našou úlohou preto bude v spolupráci s ministerstvami manažovať prostriedky tak, aby v čo najväčšej miere pokryli priority územia. Napríklad v téme podpory životného prostredia prostredníctvom realizácie zelených a modrých opatrení je dopyt územia výrazne vyšší ako objem dostupných prostriedkov z Programu Slovensko. Pripravenosť projektov miest a obcí je tiež na veľmi dobrej úrovni. Otvoríme preto rokovania s Ministerstvom životného prostredia o možnostiach navýšenia tejto alokácie,“ hovorí riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Príprava projektov si vyžaduje nemalé úsilie a finančné prostriedky miest a obcí, mnohé pritom stále realizujú aj projekty v dobiehajúcom programovom období 2014-2023.

„Chcel by som poďakovať starostkám, starostom a primátorom našich miest a obcí. Aj napriek ťažkej situácii a obmedzeným rozpočtom pracujú na príprave nových projektov, ktoré Bratislavský kraj posunú ďalej. Verím, že už v septembri podporíme v Rade partnerstva prvé reálne projekty a úspešne tak odštartujeme podporu nového Programu Slovensko pre mestá a obce v Bratislavskom regióne,“ dodal na záver župan Juraj Droba.