Rekonštrukcia Komenského ulice v Modre je hotová

1016

Komenského ulica v Modre je prejazdná. Vznikol bezpečný priestor s vyznačenou odstavnou plochou pre školský autobus, upravené parkovacie miesta pre obyvateľov aj zdravotne ťažko postihnutých s vodopriepustnou dlažbou.

Čo všetko sa urobilo a aký je rozsah zrealizovaných prác na Komenského ulici?

  • frézovanie pôvodného asfaltového krytu, vyspravenie nerovností, položenie nového asfaltového krytu
  • vybudovanie dvoch cestných spomaľovacích prahov
  • dobudovanie nových a úprava jestvujúcich parkovacích miest
  • osadenie nových obrubníkov a zakomponovanie pôvodných andezitových
  • úprava ľavostranného chodníka pri školskom areáli
  • bezbariérová úprava nových a jestvujúcich priechodov pre peších
  • doplnenie a úprava cestného povrchového a podpovrchového odvodnenia
  • výšková úprava mreží, poklopov a armatúr vo vozovke
  • riešenie organizácie dopravy, aktualizácia v zmysle aktuálne platnej Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 o dopravnom značení
  • osadenie bezpečnostného zábradlia na novovytvorenom chodníku

Zdroj, Foto: Mesto Modra a Jana Kuchtová, Modranské Zvesti