Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lozorno

648

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lozorno.

V roku 2021 bol obstaraný a zazmluvnený dodávateľ na realizáciu modernizácie Zvoncínskej ul., investičná akcia sa však z dôvodu pandémiou COVID19 podmieneným dodávateľským výpadkom a následnom obmedzení pri realizáciu prác v exteriéri na jeseň 2021 nepodarilo v roku 2021 dokončiť. Rovnako tiež nedošlo k plánovanému ukončeniu realizácie novej cestnej komunikácie na Vendelínskej ulici. Obe tieto investičné akcie ostali vo vysokom štádiu realizácie. Menšie investičné akcie boli realizované na Lesnej ul. (úprava terénu), Kozinská ul. (odstránenie havarijného stavu) a na Cintorínskej ul. odvodnenie (vybudovanie žľabu). Ulice Vendelínska a Zvoncínska ukončenie v roku 2022. Vyčíslená suma je celková výska finančných prostriedkov vynaložená na uvedené ulice v roku 2021.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Malacky

Obec: Lozorno

Celkové výdavky projektu: 71 709 €