Revitalizácia verejného parku vo vnútrobloku v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

806

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Revitalizácia verejného parku vo vnútrobloku medzi bytovými domami Púpavova číslo 10 až Púpavova číslo 30.

V roku 2021 prebehla revitalizácia verejného parku vo vnútrobloku medzi bytovými domami Púpavova číslo 10 až Púpavova číslo 30 v Karlovej Vsi. Územie sa nachádza v tichej lokalite, intenzívne využívané na prechádzky a odpočinok obyvateľmi priľahlých obytných domov ulice Púpavova, ako aj inými obyvateľmi mestskej časti Karlova Ves.

Hlavným prínosom zrealizovaného projektu je vybudovanie zelenej infraštruktúry na verejnom priestranstve so špeciálnym zameraním na udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou. Inovatívne riešenie parkových úprav bolo založené na zadržaní dažďovej vody, ktoré umožní túto vodu využívať v období bez dažďov na zlepšovanie mikroklímy mesta pre obyvateľov, ale i hmyz, vtákov a drobné živočíchy. Pomocou naklonenej roviny je zo spevnených plôch zrážková voda zvedená do dažďových záhonov.

Boli vysadené záhony s trvalkami a okrasnými trávami. Záhony sú oddelené od trávnatých plôch ekobrimovou lištou. Štrkové polia v hĺbke 0,4 m prepúštajú povrchovú vodu do podložia a sú taktiež od záhonov oddelené ekobrimovou lištou. Slúžia na to, aby sa zabránilo rozjazdeniu trávnatých plôch. Živý plot z kríkov predstavuje vizuálny predel medzi panelovým domom a parkovacími miestami. Nový mobiliár bol osadený do makadamových plôch. Bolo vysadených 24 stromov s kolmi, úväzmi a chráničkou na vodu, 268 rôznych druhov krovín. Zrealizovaná výsadba domácich druhov medonosných kríkov, trvaliek a tráv prispeje k podpore biodiverzity a vizuálne skrášli podobu oddychovej zóny parku.

Vybudované dažďové záhony poskytnú pre návštevníkov parku zníženie povrchovej teploty: vyparená a pozbieraná dažďová voda v parkovej úprave zmierni teplotu v priemere asi o 2 °C, zvýšenie vlhkosti vzduchu na pozemku a v okolí, zníženie prašnosti a obmedzenie výskytu alergénov v ovzduší, zvýšenie zásob podzemných vôd ako aj poskytnutie útošiska pre voľne žijúce živočíchy, vrátane vtákov a motýľov. V záujme zavádzania opatrení na zníženie dopadu letných horúčav na verejné priestranstvá vo vnútroblokoch, bolo realizované aj zatienenie exponovaného pieskoviska na detskom ihrisku exteriérovými slnečnými plachtami.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mestskej časti financovaný z rozpočtu mestskej časti a tiež z externých zdrojo v rámci BRDS a Nadácie Prvej stavebnej sporiteľne (vo výške 15 000 €).

Okres: Bratislava

Obec: Mestská časť–Karlova Ves

Celkové výdavky projektu: 22 171 €