Koniec nevkusným rozvodným inštalačným skriniam?

747

Rozvodné inštalačné skrine by mali rešpektovať prostredie, a prispôsobiť sa mu umiestnením, tvarom, či charakterom.

Rozvodné inštalačné skrine predstavujú prvok vo verejnom priestore, ktorému sa v kontexte Bratislavy dlhodobo venovalo minimum pozornosti napriek tomu, že fyzicky patria do kompozície verejných priestranstiev. Hoci ich primárnou funkciou je zabezpečenie prístupu k inžinierskym sieťam, je nevyhnutné nastaviť jasné pravidlá ich umiestňovania vo verejnom priestore tak, aby neboli prekážkami pre chodcov, dopravu a rast mestskej zelene, ale aby zapadali do celkového kontextu svojho okolia.

V rámci Manuálu verejných priestorov, vytvoril Metropolitný inštitút Bratislavy aj základné princípy a štandardy, v kapitole atraktívne mesto sme sa sústredili na rôzne prvky, ktoré sú súčasťou verejného priestoru a vizuálne na nás ovplyvňujú.

Prečítajte si manuál RIS, ktorý lepšie priblíži princípy ich umiestňovania vo verejnom priestore.

Zdroj: MIB