Samosprávne kraje k programovému vyhláseniu vlády: Kríza je príležitosťou na modernizáciu Slovenska

1241

Kríza vyvolaná pandémiou ochorenia COVID-19, pri všetkých jej ťaživých dopadoch, je príležitosťou na modernizáciu Slovenska. V tomto zmysle Združenie samosprávnych krajov (SK 8) víta Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie 2020 – 2024, ktoré je podľa slovenských županov ambiciózne a pokrýva dôležité aspekty z pohľadu samosprávy. Združenie SK 8 víta jednoznačné prihlásenie sa k vízii európskej budúcnosti Slovenska a zreteľný zámer zintenzívniť spoluprácu so samosprávnymi krajmi. V dokumente bolo zapracovaných viac požiadaviek samosprávnych krajov.

„Regióny čaká v najbližšom období náročná úloha ako sa vysporiadať s následkami koronakrízy. Čoraz viac sa namiesto reštartu začína hovoriť o transformácii ekonomiky aj spoločnosti. Každý z nás môže pomôcť krajine aj tým, že budeme kupovať lokálne výrobky, využívať lokálne služby a dovolenkovať na Slovensku,“ vyzval župan Juraj Droba. Podľa neho bude jednou z priorít bratislavskej župy podpora cestovného ruchu, gastronómie a kongresového turizmu.

Pokračovanie reformy verejnej správy 

Združenie SK 8 podporuje zámer vlády SR zriadiť Komisiu na štrukturálnu reformu verejnej správy pod gesciou podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie. Župani uvítali aj zmenu financovania samosprávy. Totiž, samosprávne kraje doteraz majú iba jeden zdroj príjmu – dane z príjmu fyzických osôb. Vláda si dáva za cieľ „Zvážiť zmenu modelu financovania samospráv tak, aby dostávali podiel z celkového daňového výberu, nie iba z dane príjmov fyzických osôb.”

Zdravotníctvo 

Združenie SK 8 víta snahu zvýšiť kompetencie VÚC pri vydávaní povolení v ambulantnom segmente, sfunkčniť rezidentský program a zaviesť individuálny profesijný plán pre každého lekára.

Sociálne služby  

Vláda má ambíciu vytvoriť novým zákonom o dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, vrátane jeho financovania, ako spoločný projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR, a zabezpečí plynulý prechod z akútnej zdravotnej starostlivosti do dlhodobej starostlivosti. Župani vítajú zámer vlády vytvoriť funkčný systém kontroly zariadení poskytujúcich sociálne služby, kde je potrebné rozšíriť kompetencie krajov, miest a obcí pre vykonávanie kontrol v zariadeniach.

Školstvo 

Združenie SK 8 podporuje cieľ intenzívnejšie prepojiť podnikateľskú sféru a školstvo a podporovať systém duálneho vzdelávania. V aktuálnom kontexte župani vítajú aj rozhodnutie ministra školstva ohľadom maturitných skúšok, ktoré zohľadnilo názor samosprávnych krajov na spôsob riešenia tohtoročných maturít.

Doprava 

V tejto oblasti SK 8 považuje za najdôležitejšie dva strategické ciele. Prvým je prioritizácia investičných projektov v oblasti cestnej infraštruktúry, ktorá prispeje k rozvoju regiónov aj budovaním obchvatov miest a obcí a preložkami ciest I. triedy, najmä v úsekoch s nevyhovujúcimi technickými, bezpečnostnými a kapacitnými parametrami. Druhým je analýza a posúdenie možnosti komplexného riešenia majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod dopravnou infraštruktúrou.  

Kultúra 

Slovenskí župani zdôrazňujú dôležitosť podpory regionálnej kultúry a obnovy kultúrneho dedičstva. SK 8 navrhuje pripraviť nový samostatný zákon týkajúci sa kultúrno-kreatívnych centier.

„Chceme s vládou rokovať aj o ďalších čiastkových oblastiach a návrhoch, ktoré sú pre župy dôležité. Programové vyhlásenie vlády vnímame ako dobrý dokument na otvorenie vecnej diskusie medzi vládou a samosprávnymi krajmi,“ uzavreli svoje stanovisko župani.