Sčítajme sa. Každý obyvateľ je dôležitý

6236

Rýchle, jednoduché a bezpečné elektronické sčítanie obyvateľov prebehne na celom Slovensku od 15. februára do 31. marca 2021. Neváhajte a kliknite pre lepšiu budúcnosť nás všetkých na www.scitanie.sk už dnes. Vyplnenie sčítacieho formulára vám zaberie iba pár minút.

Cieľom sčítania obyvateľov je získať vzájomne prepojené a unikátne údaje o stave spoločnosti v oblasti súčasného pobytu, rodinného stavu, vzdelania, zamestnania, národnosti a náboženstva. Mnohé zo zisťovaných údajov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Čo nám sčítanie môže priniesť? Aké sú jeho výhody?

Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční v roku 2021 budú pre všetky sféry života, verejný a súkromný sektor, odbornú i laickú verejnosť dôležitým zdrojom informácií: 

 • Jedinečné a dôležité informácie o obyvateľoch, ich domácnostiach a bývaní budú dostupné za celú populáciu SR.
 • Údaje sčítania slúžia ako podklad a východisko pre správne pochopenie fungovania spoločnosti, pre prognózovanie jej ďalšieho vývoja, pre zaujatie kvalifikovaných stanovísk k spoločenským a ekonomickým otázkam.
 • Ich význam zdôrazňuje aj fakt, že mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať. Navyše sú často jedinými štatistickými dátami na lokálnej úrovni. V konečnom dôsledku výsledky sčítania ovplyvňujú každého z nás.
 • V oblasti riadenia štátu a národného hospodárstva sú informácie o stave spoločnosti k danému okamihu a geografickom rozmiestnení obyvateľstva základom pre analýzy vývojových trendov, pre prognózy a projekcie jednotlivých oblastí spoločenského života.
 • Konkrétne využitie tiež nachádzame pri koncipovaní politík štátu, či už pri nastavovaní aktuálnych politík alebo pri tvorbe dlhodobých stratégií.
 • Výsledky zo sčítania majú vplyv i na prerozdeľovanie počtu kresiel v Európskom parlamente, ktoré sa odvíja od počtu obyvateľov členského štátu.
 • Získanie kvalitných a presných údajov a informácií o slovenskej spoločnosti, o jej demografických, sociálnych charakteristikách, o bývaní na Slovensku umožňuje medzinárodné porovnania na úrovni Európy i sveta.

Sčítanie ako podpora rozvoja na regionálnej i lokálnej úrovni

Výsledky zo sčítania slúžia ako podklad pre územné plánovanie obcí ako aj pri riešení systému dopravy, budovaniu záchytných parkovísk, parkovacích miest, nakoľko vďaka týmto údajom sa zistí dochádzka do škôl a zamestnania. Zistenie reálneho počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov za prácou alebo do školy napomôže k prijímaniu opatrení, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie na území obce alebo v jej okolí.

Geografické rozmiestnenie obyvateľstva a jeho charakter predstavujú dôležité informácie pre budovanie siete rôznych služieb:

 • vozidlá integrovanej záchrannej služby
 • obchody
 • lekárne
 • nemocnice
 • školy
 • úrady a pod.

Od počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva na území obce závisí aj výška podielových daní pre obec

Údaje o obvyklom pobyte môžu zreálniť a zaktualizovať mnohé požiadavky obcí k zlepšeniu kvality života pre obyvateľov. Od vekovej štruktúry obyvateľstva na území obce závisí plánovanie počtu miest v materských školách, v základných školách, plánovanie služieb pre seniorov.

Obciam môžu slúžiť výsledky sčítania ako podklad pri čerpaní eurofondov, napr. na opravu ciest, kanalizáciu, podporu voľnočasových aktivít, cestovného ruchu atď.