Široká zhoda o budúcnosti eurofondov

1122

V Pezinku sa uskutočnilo rokovanie Združenia samosprávnych krajov SK 8, ktorého hostiteľom bol bratislavský župan Juraj Droba. Jedným z hlavných bodov rokovania bol návrh mechanizmu, ktorým sa bude riadiť čerpanie eurofondov v regiónoch Slovenskej republiky v budúcom programovom období 2021-2027. Ide o kľúčovú dohodu medzi SK 8 a Centrálnym koordinačným orgánom s plnou podporou Európskej komisie.

Spoločná dohoda bola v Pezinku dosiahnutá medzi ôsmimi samosprávnymi krajmi SR, národnou úrovňou a Európskou komisiou. Podľa predsedu BSK ide o prelomovú dohodu, ktorá bude mať pozitívny dopad na efektívnejšie a rýchlejšie čerpanie fondov EÚ. “Diskusia bola veľmi konštruktívna, nakoľko všetky tri úrovne, ktoré boli na rokovaní prítomné – regionálna, národná aj európska – majú spoločný záujem na tom, aby sa celý systém zefektívnil a zjednodušil. Máme veľkú výzvu všetko pripraviť a nájsť zhodu v území do júna 2020,“ zdôraznil predseda BSK Juraj Droba.

Podstatou nového mechanizmu bude územná dohoda na projektoch, ktoré budú po roku 2020 podporené. Žiadatelia tak už medzi sebou nebudú súťažiť, ale podpora EÚ bude primárne zameraná na oblasti, ktoré budú mať najväčší prínos pre územie a budú v súlade s regionálnymi stratégiami. V praxi to bude znamenať, že regióny, mestá a obce budú mať väčšie právomoci a ich postavenie bude posilnené. Budú môcť samostatne rozhodovať o projektoch, ktoré budú podporené na základe širokej územnej dohody.

“Tento mechanizmus presadzuje Bratislavský samosprávny kraj už dlhodobo a som preto rád, že sme našimi argumentami dokázali presvedčiť aj národnú úroveň a Európsku komisiu. Hlavným cieľom je, aby každé euro z európskym peňazí bolo investované do hlavných priorít krajov, aby z nich mali čo najväčší prospech obyvatelia”, uzavrel bratislavský župan, ktorý zdôraznil, že diskusia sa týka skôr procesov ako samotnej výšky alokácie.