Škôlka na Boroch privíta deti už v septembri

1717

Nová škôlka na Boroch by mala prvé deti privítať už v septembri tohto roka. Výstavba materskej škôlky v Lamači sa začala na jeseň v roku 2019 a kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť začiatkom februára 2021. V týchto dňoch prebieha odovzdávanie priestorov od zmluvného partnera Bory, a.s. do dlhodobého užívania našej mestskej časti. Kapacitne bude poskytovať priestor pre 70 detí. Budova škôlky má k dispozícii 5 tried. Súčasťou vybavenia je aj plne zariadená kuchyňa, jedáleň či terasa. Pred každou triedou je vyčlenený exteriérový priestor na hranie s hracími prvkami a mobiliárom. K dispozícii sú aj dve pieskoviská.

„Mestská časť pristúpila k dlhodobému nájmu za veľmi výhodných podmienok, pričom dostávame budovu do užívania práve za účelom rozširovania predprimárneho vzdelávania. V roku 2020 sme na ministerstvo školstva podali žiadosť o zaradenie do siete škôl a školských zariadení, no celý proces sa kvôli pandémii pozastavil. Nová škôlka bude elokovaným pracoviskom materskej školy Heyrovského 4, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Lamač.

Počas tohtoročného zápisu by tak rodičia už mali nájsť na prihláške ako jednu z alternatív na prihlásenie dieťaťa aj škôlku na Boroch,“ hovorí prednostka Michaela Kövári Mrázová.

Zdroj: Lamač