Slovenská pošta vydáva poštovú známku „Filatelistická olympiáda“

1491

Slovenská pošta vydá 5. júna 2020 poštovú známku „Filatelistická olympiáda“ s nominálnou hodnotou 0,65 €.

Poštová známka s rozmermi  26,5 × 44,1 mm, vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila  technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Ústredným motívom poštovej známky je alegória múdrosti v podobe sovičky pozerajúcej s lupou do filatelistického albumu.

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 5. júna 2020 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky je koláž piktogramov viažucich sa k detskej filatelii. Motívom FDC pečiatky je geometrický symbol Bratislavského hradu. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň spoločnosť BB PRINT, s.r.o. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová.

Prvý ročník Filatelistickej olympiády sa konal v roku 1973, štyri roky od ustanovujúceho zjazdu Zväzu slovenských filatelistov (ZSF), ktorý sa stal súčasťou Zväzu československých filatelistov. Hlavnou náplňou práce v krúžkoch mladých filatelistov (KMF) je zbieranie poštových známok podľa vlastného záujmu každého mládežníka. Vedúci KMF oboznamujú členov so základmi filatelie odbornej i praktickej. Samozrejme, pravidelne pripravujú svojich zverencov na Filatelistickú olympiádu. 

Filatelistická olympiáda sa koná pravidelne každý rok väčšinou v mesiacoch máj alebo jún. Najprv prebehnú krúžkové kolá, potom krajské a nakoniec národné kolo. Počas spoločného československého štátu po každých piatich rokoch bolo finále Filatelistickej olympiády spoločné, celoštátne. Mládežníci sa pripravujú pod vedením svojich vedúcich v krúžkoch mladých filatelistov. Príprava je zameraná na tému, ktorú vyhlási rok dopredu Komisia mládeže ZSF. Témy Filatelistickej

olympiády za 47 ročníkov boli rôznorodé, zamerané na rôzne oblasti spoločenského, kultúrneho a športového života. Spomeniem niektoré v rokoch 1973 – 1989: Krásy vlasti, Budovanie socialistického štátu, Úspechy našich poľnohospodárov, 30. výročie oslobodenia Československa, Úspechy našich športovcov na olympiáde a iné. V rokoch samostatného Slovenska od roku 1993: Kultúra nášho národa, História miest Slovenska, Filatelia a škola, Mládež a technika, Šport a olympizmus, Deň poštovej známky, 100. výročie prvej známky Československa a iné. 

V posledných rokoch pri zníženom počte KMF i mládežníkov sa krajské kolá zrušili a uskutočnili sa len krúžkové kolá a národné kolo. Súťaž prebieha v piatich vekových kategóriách Z, A, B, C, D, od 8 do 21 rokov. Každoročne vyhlásená téma je pre všetky vekové kategórie rovnaká. Odlišuje sa len náročnosťou testov zameraných na odbornú filatelistickú oblasť a danú vyhlásenú tému. Vlastná súťaž Filatelistickej olympiády sa skladá z dvoch častí: teoretická (spomínaná filatelistická oblasť a daná téma) a praktická, ktorá je zameraná na vytvorenie mini exponátu z poštových známok a iného filatelistického materiálu prislúchajúceho k danej téme. Sponzormi Filatelistickej olympiády sú hlavne Slovenská pošta a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Poštová známka venovaná Filatelistickej olympiáde vychádza ako posledná zo série poštových známok mládežníckych olympiád emitovaných od roku 2017. KMF ZSF plánoval inaugurovať túto známku na Národnom kole 48. ročníka Filatelistickej olympiády počas Zberateľských dní v Inchebe. Z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 sa ale v roku 2020 Filatelistická olympiáda nekonala.