Slovensko proti obezite 2023: Lekárnici namerali nadhmotnosť alebo obezitu až u 51 % ľudí

920
Slovensko proti obezite 2023: Lekárnici namerali nadhmotnosť alebo obezitu až u 51 % ľudí
Slovensko proti obezite 2023: Lekárnici namerali nadhmotnosť alebo obezitu až u 51 % ľudí

Pri príležitosti Svetového dňa obezity prebiehal vo vybraných lekárňach projekt Slovensko proti obezite. Do pilotného ročníka sa zapojilo 22 lekárni v Bratislavskom samosprávnom kraji, v ktorých lekárnici realizovali niektoré preventívne merania parametrov obezity. Cieľom projektu je zlepšiť dostupnosť preventívnej starostlivosti a poukázať na kompetencie lekárnikov, čo môže v mnohých prípadoch nahradiť návštevu u lekára.

Slovensko proti obezite

Slovensko proti obezite je spoločný projekt Slovenskej obezitologickej asociácie, Slovenskej lekárnickej komory a Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je upozorniť na obezitu ako chronické ochorenie, ktoré patrí do rúk lekára a vyžaduje komplexnú medziodborovú spoluprácu špecialistov, a zároveň poukázať aj na význam lekárnikov v procese manažmentu pacientov s obezitou.

V lekárňach je možné absolvovať niektoré preventívne vyšetrenia, čím sa môže včas odhaliť obezita alebo riziko jej pridružených ochorení. V takýchto prípadoch lekárnik odporúča pacientom návštevu lekára za účelom diagnostiky a následnej liečby. Lekárnik je preto dôležitým článkom nielen v prevencii a liečbe obezity, ale aj následných ochorení, ktoré s obezitou súvisia.

Počas trvania projektu (4. – 12. marca 2023) mohli návštevníci, ktorí absolvovali merania v lekárňach, vyplniť dotazník, z ktorého vyplynulo, že 88 % ľudí víta možnosť preventívnych meraní v lekárni. Hoci sa väčšina (59 %) v otázke zdravia spolieha v prvom rade na lekára, lekárnikov zaradilo na druhé miesto až 35 % opýtaných.

Lekárne na Slovensku ponúkajú rôzne fyzikálne a biochemické vyšetrenia podľa svojich možností, a je nimi možné zistiť parametre, ktoré sú pre pacientov s nadhmotnosťou/obezitou typické: BMI (index telesnej hmotnosti) v prípade nadhmotnosti nad 25 kg/m2  a obezity nad 30 kg/m2, taktiež zvýšený krvný tlak, zvýšené hodnoty glykémie, či vysoká hladina cholesterolu. Preventívna starostlivosť sa tak stáva dostupnejšou viac, ako si myslíme. Práve na to mal upozorniť projekt Slovensko proti obezite,“ hovorí doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH., a dodáva: „Tieto merania pomôžu nielen zlepšiť dostupnosť prevencie, ale aj nasmerovať tých pacientov, ktorí skutočne potrebujú obezitu riešiť, do ambulancií špecialistov.

Počas trvania projektu lekárnici zistili, že až 26 % ľudí, ktorí absolvovali merania, má obezitu a približne rovnaký počet, 25 % má nadhmotnosť. 36 % ľudí lekárnici namerali zvýšené hodnoty cholesterolu. 53% malo hodnotu glykémie nad 5,6 mmol/l, z toho u 5 % dosiahli namerané hodnoty viac než 11 mmol/l. Takto zvýšené hodnoty môžu znamenať riziko rozvoja cukrovky, preto boli ľudia s vyššími nameranými hodnotami nasmerovaní do ambulancie lekára, ktorý môže prípadné ochorenie diagnostikovať alebo vyvrátiť.

Ako môžu lekárnici prispieť k prevencii obezity?  

Podľa špecialistky na diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, odborníčky na obezitu a prezidentky Slovenskej obezitologickej asociácie doc. MUDr. Ľubomíry Fábryovej, PHD., MPH., je obezita vážne chronické ochorenie, ktoré vyžaduje multiodborový prístup a úzku spoluprácu celého multidisciplinárneho tímu. Príkladom multidisciplinárnej spolupráce v manažmente pacienta s obezitou je prvé slovenské,  Európskou spoločnosťou pre štúdium obezity (EASO) akreditované Centrum pre manažment obezity v Biomedicínskom centre SAV, v. v. i. v Bratislave, ktoré prepája nielen medicínskych špecialistov z oblasti obezitológie, diabetológie, kardiológie, psychológie, psychiatrie, bariatrickej/metabolickej chirurgie, ale aj odborníkov na pohybovú aktivitu,  asistentov výživy a ďalších. Aby sa však pacient dostal do rúk odborníka, musí vedieť, že sa ho nadhmotnosť/obezita týka a vedieť, na koho sa vo svojom okolí môže obrátiť.

V otázke prevencie preto netreba zabúdať na lekárnikov, ktorí môžu vykonávať niektoré preventívne vyšetrenia a nasmerovať pacienta v prípade potreby do ambulancií venujúcich sa manažmentu obezity. Až 74 % lekárnikov však v ankete projektu uvádza, že verejnosť sa o možnosti prevencie obezity v lekárni nezaujíma. „Lekárnik vie podľa možností lekárne pacientovi zmerať základné ukazovatele zdravotného stavu. Týmto spôsobom môžeme zlepšiť dostupnosť preventívneho vyšetrenia pre všetkých bez toho, aby boli nútení objednávať sa u lekára. Zlepší sa tak aj dostupnosť termínov u špecialistov, ku ktorým sa dostane ten pacient, ktorý to naozaj potrebuje,“ hovorí PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory.     

Prekážku vidia lekárnici v uhrádzaní výkonu (67 % opýtaných lekárnikov) aj nízkej informovanosti verejnosti (64 % opýtaných lekárnikov). Niektoré lekárne uvádzajú aj nedostatok personálu či prístrojov. „Väčšina lekární dnes poskytuje podľa svojich možností rôzne fyzikálne a biochemické vyšetrenia, ktorými je možné odhaliť riziko obezity alebo aj ďalších ochorení. Pacienta však môže odradiť to, že si tento výkon hradí sám. Prekážkou je aj to, že väčšina ľudí o možnosti preventívnych meraní a ďalších kompetenciách lekárnika, v rámci ktorých sa na neho môžu obrátiť, nevie,“ dodáva M. Snopková.

Farmaceuti sú dôležitou súčasťou multidisciplinárneho obezitologického tímu, čomu nasvedčuje aj spoločná príprava Štandardného diagnostického a terapeutického postupu na manažment nadhmotnosti /obezity v dospelom veku v podmienkach verejných lekární, ktorú pripravujeme na jeseň tohto roku,“ dopĺňa PharmDr. Peter Matejka, PhD.

Čo všetko obezita ovplyvňuje a koľko nás to stojí?

Nárast nadhmotnosti a obezity celosvetovo je alarmujúci a s jej nárastom  zaznamenávame aj vzostup veľkého počtu ďalších chronických preventabilných ochorení. Život jedincov žijúcich s obezitou je spojený s mnohými zdravotnými komplikáciami a sociálno-ekonomickými následkami ovplyvňujúcimi ich každodenný život. Nadhmotnosť/obezita je spojená s vysokým rizikom rozvoja kardiometabolických ochorení, s cukrovkou 2. typu, stukovatením pečene, srdcovocievnymi ochoreniami, ale aj trinástimi druhmi onkologických ochorení (napríklad rakovina hrubého čreva a konečníka, pečene, pankreasu, prsníka, prostaty a podobne), ochoreniami tráviaceho traktu, dýchacieho traktu (vrátane zvýšeného rizika ťažkého priebehu respiračných ochorení), neplodnosťou či psychickými poruchami, ako sú depresia, úzkosť, s neurodegeneratívnymi ochoreniami ako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba. „O tom, že nadhmotnosť/obezita alebo komorbidity obezity sú spojené s horšími  sociálno-ekonomickými dôsledkami sa vie už mnoho rokov. Veľmi dobre zdokumentovaný máme aj opačný vzťah, že zlé socioekonomické podmienky vedú k rozvoju nadhmotnosti /obezity.

V boji s obezitou na celoeurópskej úrovni spolupracuje Slovenská obezitologická asociácia úzko s Európskou spoločnosťou pre štúdium obezity (EASO) na iniciatíve s názvom „Cost of inactivity/ „Cena za nečinnosť“. „Cena obezity ako chronického recidivujúceho ochorenia je naozaj nesmierne vysoká a následky pandémie nadhmotnosti/obezity  (zdravotné, psychické, sociálne a ekonomické) znáša celá spoločnosť,“ hovorí o spoločných európskych aktivitách doc. Fábryová, viceprezidentka EASO pre stredoeurópsky región.

Obezita zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť, znižuje mieru zamestnanosti a nepriamo zvyšuje náklady spojené s práceneschopnosťou, predčasným odchodom do dôchodku a invalidizáciou. Obezita u detí zvyšuje pravdepodobnosť, že si obezitu „prenesú“ do dospelosti. A to znamená aj zvýšené riziko chorobnosti už v adolescentnom a skorom dospelom veku. V neposlednom rade sú to dôsledky na sociálny život, duševné zdravie a vzťahy.

Podľa štatistických údajov v roku 2019 predstavovali náklady na liečbu ochorení asociovaných s nadhmotnosťou/obezitou 39 % všetkých nákladov na zdravotnú starostlivosť (www.worldobesity.org). Krajiny OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) minú každý rok približne 311 miliárd US dolárov na liečbu chorôb asociovaných s  nadhmotnosťou/obezitou, čo predstavuje 8,4 % z celkových výdavkov na zdravotníctvo.

Vypočítať presné náklady spojené s obezitou a jej liečbou môže byť náročné, pretože je potrebné zohľadniť veľké množstvo faktorov. Avšak je jasné, že nečinnosť v prevencii, včasnej diagnostike a liečbe alebo nesprávny manažment pacientov môže mať veľký dopad nielen na pacienta s obezitou, ale aj na spoločnosť. Prevencia a dostupná liečba obezity môžu byť účinným spôsobom, ako minimalizovať náklady spojené s nadhmotnosťou/obezitou a zlepšiť tak zdravie jednotlivcov a spoločnosti.