Stali ste sa obeťou trestného činu? Pomoc nájdete v informačných kanceláriách v každom krajskom meste

953

Služby informačných kancelárií sú zamerané na päť cieľových skupín a to obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov mládeže. Na ich služby sa obracajú obete majetkovej a ekonomickej kriminality.

Ich hlavnou úlohou je poskytovanie potrebných informácií a sprostredkovanie poskytovania služieb obetiam v oblasti sociálne a psychologického poradenstva, právnych usmernení a podpory.

Obetiam trestných činov je na kontaktnom bode k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k základným informáciám. Okrem toho pracovníci vybavujú podnety osôb s neštandardným správaním. Obrátili sa na nich aj poškodení s obchodno-právnymi alebo občiansko-právnymi problémami či s prípadmi priestupkov.

Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorého cieľom je vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach.

Zdroj: prevenciakriminality.sk