Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu 2030 je schválená

489

Ministerstvo kultúry pokračuje v napĺňaní Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2023. Po schválení dokumentu Vládou SR 12. júna 2023 pripravilo Ministerstvo kultúry SR jednotlivé kroky k ich naplneniu. Prioritne sa ministerstvo sústreďuje na tie časti stratégie, ktoré sú obsiahnuté v Programovom vyhlásení vlády.

Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030, zásadného rozvojového dokumentu z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorý prezentuje strategické ciele štátnej kultúrnej politiky a definuje víziu kultúrneho a kreatívneho Slovenska s výhľadom do roku 2030 schválila vláda ešte 12. júna.

Stratégia vznikala v predchádzajúcom období širokým participatívnym procesom, v ktorom boli oslovení zástupcovia a zástupkyne štátnej a verejnej správy, územnej samosprávy, akademickej obce, profesijných a odborných organizácií, ako aj jednotlivci a jednotlivkyne pôsobiaci/e v kultúre a kreatívnom priemysle.

Súčasné vedenie ministerstva zaradilo schválenie stratégie medzi svoje priority, aby mohlo napĺňať viaceré strategické zámery, ktoré sú súčasťou programového vyhlásenia vlády pre oblasť kultúry. Patrí medzi ne napríklad príprava návrhu Zákona o Fonde na podporu kultúrneho dedičstva alebo návrhu Zákona o kultúre, ktorý by zaviedol možnosť kultúrneho sponzoringu, definoval štatút umelca i charakter kultúrnych organizácií.

„Schválená stratégia nám umožní postupnú realizáciu opatrení, ktoré posunú výraznou mierou viaceré aspekty riadenia, financovania či dostupnosti kultúry, predovšetkým pripravia sektor kultúry a kreatívneho priemyslu na lepšie zvládanie aktuálnych výziev. Predstavuje dôležitý dokument aj z hľadiska implementácie kľúčových legislatívnych materiálov, ktoré kultúra veľmi potrebuje“, uvádza ministerka kultúry Silvia Hroncová.

Pre vedenie rezortu je rovnako dôležité zvýšiť mieru participácie verejnosti na napĺňaní zámerov kultúrnej politiky a zavedenie nových formátov komunikácie a prezentácie. K rozvinutiu diskusie ku kľúčovým témam ministerstvo v blízkej dobe zriadi pracovné skupiny, pripravuje tiež konferenciu.

Rámcová stratégia vytvára priestor pre budúcu vládu, nakoľko v nadväznosti na schválený materiál má Ministerstvo kultúry SR vypracovať a do konca roka predložiť Akčný plán stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 na roky 2024-2026.

Viac informácií nájdete tu: www.strategiakultury.sk

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky