Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti BSK je takmer dokončená

1175

Odborná verejnosť mala 20.12. príležitosť zúčastniť sa odprezentovania Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026. Do konca tohto roka môže predkladať svoje pripomienky.

Stratégia identifikuje hlavné výzvy zdravotníctva špecifické pre Bratislavský kraj. Zároveň, komplexne a vizionársky definuje skupinu opatrení a aktivít nielen v rámci kompetencií kraja, ale aj v spolupráci s ostatnými relevantnými subjektami. To všetko v záujme zlepšenia kvality zdravotnej starostlivosti a zdravia obyvateľstva nielen nášho kraja.

Dokument tiež navrhuje harmonogram plnenia aktivít a indikátory úspešnosti ich plnenia. Odovzdanie finálnej verzie dokumentu je plánované na február 2022, pričom posudzovanie vplyvov na životné prostredie bude prebiehať až do augusta 2022.

Verejného odborného prerokovania, ktoré sa uskutočnilo online sa okrem zástupcov relevantných odborov BSK – Odbor zdravotníctva a Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, zúčastnil aj podpredseda BSK pre oblasť zdravotníctva Juraj Štekláč, poslanci komisie zdravotníctva a sociálnych vecí Zastupiteľstva BSK, zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, zdravotných poisťovní, NCZI či poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Spolu to bolo približne 40 účastníkov.

Príprava dokumentu je v gescii Inštitútu regionálnej politiky BK, projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.