Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti BSK – verejné prerokovanie

663

Verejnosť mala dňa 06.07.2022 možnosť zúčastniť sa verejného prerokovania Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 – 2026 ako jedného z krokov posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Verejného prerokovania sa, okrem zástupcov relevantných odborov BSK – Odbor zdravotníctva, Odboru sociálnych vecí a OSÚRaRP, zúčastnil aj vicežupan BSK pre oblasť zdravotníctva Juraj Štekláč, zástupcovia Okresného úradu v Bratislave, miest, ministerstiev, RÚVZ, NCZI, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ďalší .

Stratégia identifikuje hlavné výzvy zdravotníctva špecifické pre Bratislavský kraj. Zároveň komplexne a vizionársky definuje skupinu opatrení a aktivít nielen v rámci kompetencií kraja, ale aj v spolupráci s ostatnými relevantnými subjektami. To všetko v záujme zlepšenia kvality zdravotnej starostlivosti a zdravia obyvateľstva nielen nášho kraja.

Dokument tiež navrhuje harmonogram plnenia aktivít a indikátory úspešnosti ich plnenia. Stratégia bude predložená na rokovanie Zastupiteľstva BSK.

Príprava dokumentu je v gescii Inštitútu regionálnej politiky BK, projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.