Stredná zdravotnícka škola na Strečnianska plánuje otvoriť triedu vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra

2998

Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici v Petržalke je jednou zo stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá pripravuje žiakov na zdravotnícke povolania. Absolventi stredných škôl, ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou, majú možnosť študovať na našej škole študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra v dennej forme štúdia.

Diplomovaná všeobecná sestra je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník s vyšším odborným vzdelaním, ktorý je kompetentný vykonávať ošetrovateľské, riadiace, edukačné a výskumné činnosti vyžadujúce erudovanosť a samostatnosť v práci i rozhodovaní.

Teoretická príprava žiakov je situovaná v priestoroch školy, praktické vyučovanie je realizované pod vedením interných pedagogických zamestnancov v zmluvných zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach v sociálnych služieb na území mesta Bratislavy.

Štúdium končí absolventskou skúškou, pozostávajúcou z obhajoby absolventskej písomnej práce a komplexnej teoreticko-praktickej skúšky. Absolvent študijného odboru sa môže ďalej vzdelávať v špecializačnej príprave, ako aj v štúdiu na vysokých školách podľa platnej legislatívy MZ SR.

V školskom roku 2021/2022 plánuje škola otvoriť 1 triedu vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra. Kritéria na prijatie spolu s prihláškou na štúdium budú zverejnené do konca apríla 2021.

Prvé kolo prijímacieho konania sa uskutoční v dňoch 22. júna 202 a druhé 25. augusta 2021. Účastníci budú písať test z predmetu Biológia v rozsahu gymnaziálneho učiva a učiva stredných škôl.

Aktuálne informácie o štúdiu získate na www.szsba.sk.

Ubytovanie žiakov je zabezpečené v domovoch mládeže. Stravovanie je zabezpečené vo výdajni stravy nachádzajúcej sa v areáli školy.

Kontakt školy

  • Tel.: 02/ 63 81 20 59 e-mail: szs@szsba.sk
  • Mobil: 0904/ 773 018 www.szsba.sk
  • facebook.com/Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20 Bratislava

Doprava – autobusy MHD

  • 59, 93, 98, 99 (zastávka Lúky II)
  • 68, 94, 99 (zastávka Holíčska)
  • 92, 95, 99 (zastávka Šintavská)