Súťaž tlačiarov Print Star 2023

494
Print Star 2023

Stredná odborná škola polygrafická zorganizovala už piaty ročník medzinárodného projektu, ktorý dal žiakom možnosť porovnať svoje schopnosti, tentoraz priamo v pracovnej činnosti – súťaži tlačiarov. Medzinárodné súťaže grafikov majú dlhú tradíciu. Sú medzi študentmi obľúbené a aj pre budúcich zamestnávateľov zaujímavé z hľadiska hľadania mladých talentov.

Pred piatimi rokmi sme dali podobnú možnosť aj tlačiarom. Organizátori tejto medzinárodnej súťaže si za odborných garantov súťaže prizvali Zväz polygrafie na Slovensku a spoločnosť KBA CEE. Hodnotiacu komisiu tvoril zástupca STU fakulty chemickej a potravinárskej technológie a zástupca zamestnávateľov. Organizátori hľadali také zadanie, ktoré by umožnilo zúčastniť sa všetkým študentom s rovnakými šancami. „Vychádzali sme z tlačových strojov, aké sú nainštalované na jednotlivých školách prihlásených do súťaže. Termín 22. – 24. jún sme vybrali z dôvodu, že už je po maturitách, takže priestor školy a jej ubytovacie kapacity sú voľnejšie,“ uviedol Roman Šíp, riaditeľ polygrafickej školy.

Súťažiace dvojice museli nielen odprezentovať hotový produkt – vyseknutý papierový košíček, ale hodnotilo sa viacero aspektov od bezpečnosti práce, cez dodržiavanie správnych technologických postupov až po samotnú tlač, výsek obalu a záverečnú prezentáciu. Žiaci si tak mohli navzájom porovnať svoju zručnosť pri tlačovom stroji, a my, pedagógovia, výsledky našej práce. Je to ďalší z kamienkov mozaiky vzťahov v medzinárodnom priestore Strednej odbornej školy polygrafickej.

Víťazom medzinárodnej súťaže sa stala Střední škola grafická Brno. Ostatnými súťažiacimi boli Střední škola polygrafická Olomouc, Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu zo Svitu a hostiaca, Stredná odborná škola polygrafická. Pozorovateľmi boli zástupcovia Střední průmyslové školy polytechnické zo Zlína.

Víťazovi gratulujeme! Veríme, že o rok sa opäť stretneme.

SOŠ Polygrafická je Centrom odborného vzdelávania a prípravy. Prebieha veľkou rekonštrukciou a modernizáciou vďaka BSK a investíciám z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity podporovaného študijného odboru a vytvorenie prostredia blízkeho podnikateľskému sektoru. Zároveň sa dosiahne, aby absolventi podporených študijných odborov zo skupiny 34 polygrafia a médiá spĺňali aktuálne požiadavky na znalosti a zručnosti trhu práce. Takto vznikne moderné Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP), vďaka ktorému sa celkovo zvýši kapacita školskej infraštruktúry na polygrafickej škole.