Unikátna technická operácia: Bratislavská župa prekladala cyklolávku cez Šúrsky kanál

1474
Prekládka cyklolávky cez Šúrsky kanál

Cyklolávka umožní mimoúrovňové križovanie cyklistov s frekventovanou cestou, kadiaľ jazdia tisíce áut z Vajnor do Čiernej vody. Nové premostenie vytvorí dôležitú cyklistickú spojnicu mestskej časti Vajnory s obľúbenou cyklotrasou JURAVA.

„Naši cestári sa tento týždeň pustili do technicky náročnej operácie, akú nevidieť každý deň. Išlo o prekládku cyklistickej lávky cez Šúrsky kanál, Váži 13 ton a meria 36 metrov. Posunuli sme ju o 60 metrov proti prúdu, vďaka čomu vznikne bezpečné spojenie mestskej časti Bratislava-Vajnory s cyklotrasou Jurava,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Samotná prekládka sa začala v pondelok 4. decembra 2023. Na túto technickú operáciu použili stavbári špeciálny žeriav s dlhým výsuvným ramenom. Jednotlivé časti bolo treba premiestniť ponad jestvujúci cestný most, ktorý sa nachádzal približne 2 metre od tejto lávky.

„Jednotlivé diely sme premiestňovali v celku, aj s mostovkou a zábradlím. Ľavý nosník meral 15 metrov a vážil 4600 kg, podpera vážila 400 kg a pravý nosník s dĺžkou 24 metrov vážil až 8100 kg,“ upresnil vedúci úseku správy a údržby ciest Správy ciest BSK Martin Samek.

Lávka cez Šúrsky kanál bola postavená v roku 2016 ako spojnica cyklistického chodníka a chodníka pre peších z Vajnor do miestnej časti Čierna Voda v obci Chorvátsky Grob. Preklenula Šúrsky kanál v súbehu s cestou III/1082 a mostom M7368. Kvôli výstavbe novej diaľničnej križovatky D4 a prekládke cesty III/1082 vznikla nutnosť jej preloženia tak, aby cyklisti nemuseli križovať frekventovanú cestu.

Pôvodná cyklotrasa sa zruší a posunie sa približne 60 metrov v smere proti toku Šúrskeho kanála. Na premostenie sa použila jestvujúca konštrukcia mosta. Nová poloha mosta je umiestnená kolmo na tok kanála a preto bolo nutné pôvodnú konštrukciu skrátiť o 3 metre a upraviť na nové výškové usporiadanie.

Práce zastrešuje Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SC BSK). Zmluvná cena diela je 177.131,77 EUR. Celá stavba by mala byť ukončená začiatkom roka 2024.

Podrobné technické riešenie

Pôvodná cyklotrasa sa zruší a posúva sa približne 60 metrov v smere proti toku kanála. Na premostenie sa použije jestvujúca konštrukcia mosta.  Nová poloha mosta je umiestnená kolmo na tok kanála a preto bude nutné pôvodnú konštrukciu skrátiť o 3 metre a upraviť na nové výškové usporiadanie.

Konštrukcia cyklolávky je navrhnutá ako priehradová konštrukcia. Hlavné nosníky sú výšky 1,76 m a sú od seba osove vzdialené 3 m. Tieto nosníky sú pospájané priečnikmi po 3 metroch. Hlavné väzby, ktoré tvoria tuhé polorámy (zaisťujúce horný pás voči vybočeniu z roviny nosníka) sú rozmiestnené po 6 metroch. Lávka má jednu priehradovú kyvnú podperu.

Vľavo je lávka uložená pevne, vrátane zaistenia voči nadvihnutiu a vpravo posuvne. Lávka pozostáva z dvoch častí. Pravá časť, nosník o dĺžke 24 m, je prostý priehradový nosník pripojený na konzolu ľavej časti lávky. Táto časť bude použitá bezo zmeny. Ľavá časť je navrhnutá ako nosník s konzolou (12 + 2,945 m). Táto časť bude skrátená o 3 m. Odrezaný trojmetrový kus s hmotnosťou cca 300 kg je určený do šrotu.

Kyvná podpera je priehradová z uzatvorených prierezov. Podpera bude kotvená do základu chemickými kotvami M20. Kyvná podpera bude taktiež skrátená podľa potreby novej polohy.

Mostovka cyklolávky bude drevená. Priečniky budú fošne hrúbky 50 mm, ktoré sú klincované na pozdĺžniky. Pozdĺžniky sú ukladané po 3 metroch na priečniky mosta a sú uvažované ako spojité nosníky na 6 m. V úrovni spodných pásov je stužidlo prebiehajúce pod drevenými pozdĺžnikmi. Na moste je obojstanné rúrkové zábradlie.

Závery cyklolávky budú betónové ako súčasť krajných podpier mosta. Staré konštrukcie cca 75 kg sú určené do šrotu. Staré drevo cca 0,5 m3 poputuje na skládku odpadu.

Dilatácie cyklolávky sú navrhnuté zo slzičkového plechu 6 mm (500×3000), ktorý je pripevnený na závere mosta a na mostovku je položený voľne. Na oboch koncoch cyklolávky bude na priečniky navarený jeden stĺpik, ktorý budú slúžiť ako zábrana proti prípadnénu vjazdu vozidiel.

Celková hmotnosť nového valcovaného materiálu pre túto konštrukciu je 1515 kg. Náterové plochy pre konštrukcie sú 60 m2 (vrátane opráv náteru v miestach zvárania). Konštrukciu je treba pred náterom odhrdziť a odmastiť.

Na mostovku bude použité drevo triedy C-16, v objeme celkovo 1 m3 nového materiálu. Impregnovať sa bude aj jestvujúca plocha drevenej mostovky.

Montáž bude náročná. Bude nutné použiť ťažšie mechanizmy a jednotlivé časti bude treba premiestniť ponad (popod) jestvujúci cestný most, ktorý sa nachádza cca 2 m od tejto lávky. Ide síce o premiestnenie len približne cca 60m, ale jednotlivé diely je treba premiestňovať v celku, aj s mostovkou a zábradlím. Ľavý nosník (12+3 m) má 4600 kg, podpera 400 kg a pravý nosník (24 m) 8100 kg.

Zdroj: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
Foto: Michal Feik / BSK, Michal Vlček / Mestská časť Bratislava – Vajnory