Úvod Úrad BSK Eurofondy a regionálny rozvoj Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

BSK ako sprostredkovateľský orgán

V nadväznosti na implementáciu Integrovaného regionálneho operačného programového obdobia 2014-2020 (IROP) bol Uznesením vlády SR č. 232/2014 Bratislavský samosprávny kraj určený ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP BSK). Odbor implementácie operačných programov kompetenčne spadá pod predsedu BSK a má dve samostatné oddelenia:

  • oddelenie implementácie projektov
  • oddelenie riadenia a koordinácie

Bratislavský samosprávny kraj ako SO pre IROP BSK vykonáva v programovom období 2014-2020 úlohy riadenia a implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu prostredníctvom Regionálnej integrovanej územnej stratégie Bratislavského kraja (RIÚS BSK) na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Zoznam schválených projektov

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMERY

SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni (kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27) – sociálne zariadenia

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni (kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34) – jasle

Kontakty

Mgr. Peter Furik
riaditeľ Odboru implementácie operačných programov
Tel.: 02/ 4826 4194
E-mail: peter.furik@region-bsk.sk

Zobraziť ďalšie kontakty >

Projekty SO pre IROP BSK, ktoré sú financované z externých zdrojov

Kontaktný email pre otázky ku kontrole verejného obstarávania:

kontrolavo.sobsk@region-bsk.sk