Úvod Úrad BSK Eurofondy a regionálny rozvoj Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

 

BSK ako sprostredkovateľský orgán

V nadväznosti na implementáciu Integrovaného regionálneho operačného programového obdobia 2014-2020 (IROP) bol Uznesením vlády SR č. 232/2014 Bratislavský samosprávny kraj určený ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP BSK). Odbor implementácie operačných programov kompetenčne spadá pod predsedu BSK a má dve samostatné oddelenia:

  • oddelenie implementácie projektov
  • oddelenie riadenia a koordinácie

Bratislavský samosprávny kraj ako SO pre IROP BSK vykonáva v programovom období 2014-2020 úlohy riadenia a implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu prostredníctvom Regionálnej integrovanej územnej stratégie Bratislavského kraja (RIÚS BSK) na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Zoznam schválených projektov

SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMERY

SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

1. kolo – Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13)

1. kolo – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10)

2. kolo – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10)

9. kolo – Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb (kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15)

1. kolo – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (kód výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35) 

2. kolo – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (kód výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35) 

5. kolo – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

1. kolo – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít škôl Bratislavského kraja (kód výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni (kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27) – sociálne zariadenia

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni (kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34) – jasle

1. kolo – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji (kód výzvy IROP-PO2-SC221-2022-94)

1. Kolo – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

2. kolo – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít škôl Bratislavského kraja (kód výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73)

Kontakt

Mgr. Peter Furik

Odbor implementácie operačných programov
riaditeľ odboru
Tel. č.: 02/ 4826 4194
Mobil: +421 911 690 378
E-mail: peter.furik@region-bsk.sk

Projekty SO pre IROP BSK, ktoré sú financované z externých zdrojov

Projekty, ktoré boli podporené z Integrovaného regionálneho operačného programového obdobia 2014 – 2020

Kontaktný email pre otázky ku kontrole verejného obstarávania:

kontrolavo.sobsk@region-bsk.sk

Prejsť na obsah