Eurofondy a regionálny rozvoj

Oddelenie riadenia projektov zabezpečuje najmä:

 • spoluprácu pri tvorbe koncepčných materiálov; spracovanie a predkladanie rozvojových projektov cezhraničnej spolupráce regionálneho charakteru
 • monitoring implementácie projektov, vytváranie súhrnných správ, archivácia projektových spisov a vedenie štatistík
 • organizovanie koordinačných stretnutí partnerov, riadiacich a monitorovacích výborov, prezentácie analytických a strategických dokumentov na konferenciách v oblasti územnej spolupráce
 • spoluprácu s ústrednými orgánmi štátnej správy, riadiacim orgánom a regionálnymi rozvojovými agentúrami
 • prípravu, zber a vypracovanie zásobníka projektov potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v programoch územnej spolupráce
 • metodické usmerňovanie a poskytovanie odbornej pomoci pre žiadateľov

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja zabezpečuje najmä:

 • identifikácia, zber, zverejňovanie a prácu s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát a ich aktualizáciu;
 • hodnotenie pripravovaných politík jednotlivých odborov a investícií kraja;
 • tvorba analytických podkladov a prognóz pre kvalitné rozhodovanie („evidence-based policy“);
 • tvorba strategických dokumentov, štúdií pre koncepčný rozvoj regionálnej politiky kraja v súlade s previazaním na strategické dokumenty na vyšších úrovniach;
 • prípravu kraja na čerpanie prostriedkov z externých zdrojov;
 • koordinácia aktivít na území kraja a zapájanie a prepájanie aktérov zo štátnej správy, hl. m. SR BA, MČ BA a z miest a obcí Bratislavského kraja, akademickej obce, mimovládneho, neziskového a súkromného sektora pre lepšiu koordináciu a implementáciu regionálnej politiky kraja;
 • využívanie SMART princípov pri implementácií a dodržiavaní jednotlivých cieľov, stratégií a politík;
 • koordinácia so Zastúpením BSK pri EÚ v Bruseli

Možnosti čerpania eurofondov

Kontakty

Mgr. Barbora Lukáčová
Riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Tel. č.: 02/ 4826 4632
Mobil.: 0903 255 165
E-mail: barbora.lukacova@region-bsk.sk

Ing. Michal Beniač
zástupca riaditeľky Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Tel.: 02/ 4826 4149
E-mail: michal.beniac@region-bsk.sk

Mgr. Martin Hakel, BA
Vedúci Inštitútu
Tel. č.: 02/4826 4824
Mobil: +421 911 830 074
E-mail: martin.hakel@region-bsk.sk

Ing. Ivan Magát
Vedúci oddelenia
Tel. č.: 02/4826 4266
E-mail: ivan.magat@region-bsk.sk

Mgr. Peter Furik
riaditeľ Odboru implementácie operačných programov
Tel.: 02/ 4826 4194
E-mail: peter.furik@region-bsk.sk

Petra Masácová
riaditeľka odboru INTERACT
Tel.: 02/4826 4130
E-mail: petra.masacova@region-bsk.sk

IROP - Integrovaný regionálny operačný program

Projekty BSK, ktoré sú financované z externých zdrojov

Operačný program Bratislavský kraj

Program spolupráce Interact