Eurofondy a regionálny rozvoj

Oddelenie riadenia projektov zabezpečuje najmä:

 • spoluprácu pri tvorbe koncepčných materiálov; spracovanie a predkladanie rozvojových projektov cezhraničnej spolupráce regionálneho charakteru
 • monitoring implementácie projektov, vytváranie súhrnných správ, archivácia projektových spisov a vedenie štatistík
 • organizovanie koordinačných stretnutí partnerov, riadiacich a monitorovacích výborov, prezentácie analytických a strategických dokumentov na konferenciách v oblasti územnej spolupráce
 • spoluprácu s ústrednými orgánmi štátnej správy, riadiacim orgánom a regionálnymi rozvojovými agentúrami
 • prípravu, zber a vypracovanie zásobníka projektov potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v programoch územnej spolupráce
 • metodické usmerňovanie a poskytovanie odbornej pomoci pre žiadateľov

Oddelenie stratégie a územného rozvoja zabezpečuje najmä:

 • metodické usmerňovanie, prípravu a tvorbu koncepčných, strategických a programových dokumentov regionálneho rozvoja BSK
 • vypracovanie analýz, monitorovanie a hodnotenie stavu sociálno–ekonomického rozvoja BSK
 • spoluprácu s ústrednými orgánmi štátnej správy, riadiacim orgánom a regionálnymi rozvojovými agentúrami
 • koordináciu aktivít v rámci iniciatívy CENTROPE a prípadných ďalších programov
  prípravu, zber a vypracovanie zásobníka projektov potenciálnych žiadateľov o
 • nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov
 • konzultácie, poradenstvo a pomoc pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok
  spolupráca s kanceláriou BSK v Bruseli

Možnosti čerpania eurofondov

Kontakty

Mgr. Barbora Lukáčová
Riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Tel. č.: 02/ 4826 4632
Mobil.: 0903 255 165
E-mail: barbora.lukacova@region-bsk.sk

Ing. Michal Beniač
zástupca riaditeľky Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Tel.: 02/ 4826 4149
E-mail: michal.beniac@region-bsk.sk

Mgr. Peter Furik
riaditeľ Odboru implementácie operačných programov
Tel.: 02/ 4826 4194
E-mail: peter.furik@region-bsk.sk

Petra Masácová
riaditeľka odboru INTERACT
Tel.: 02/4826 4130
E-mail: petra.masacova@region-bsk.sk

IROP - Integrovaný regionálny operačný program

Projekty BSK, ktoré sú financované z externých zdrojov

Operačný program Bratislavský kraj

Program spolupráce Interact