Úvod Úrad BSK Eurofondy a regionálny rozvoj Program spolupráce INTERACT 10. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 2. zasadnutie Programovacieho výboru pre INTERACT IV, 24.-25. jún 2020, online

10. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 2. zasadnutie Programovacieho výboru pre INTERACT IV, 24.-25. jún 2020, online

10. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 2. zasadnutie Programovacieho výboru pre INTERACT IV, 24.-25. jún 2020, online

V poradí desiate zasadnutie monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III v programovom období 2014-2020 sa po prvýkrát konalo online z dôvodu pandémie COVID-19. Zasadnutiu predsedala zástupkyňa Fínskej republiky.

Po úvodnom otvorení a schválení programu schválil monitorovací výbor aktualizovanú verziu rokovacieho poriadku pre monitorovací výbor a pravidlá oprávnenosti. Aktualizovaná podoba rokovacieho poriadku reflektuje potrebu uskutočňovať zasadnutia monitorovacieho výboru a prijímať rozhodnutia a online formou. Dôležitým bodom programu bola prezentácia výsledkov realizovaného prieskumu: „Use and satisfaction survey“, ktorý zhromažďoval informácie o  spokojnosti Interreg programov so službami programu INTERACT v rokoch 2018 – 2019 a slúži ako jeden z podkladov pre určenie výsledkových ukazovateľov programu.

INTERACT ďalej predstavil aktuálny vývoj nového elektronického monitorovacieho systému, ktorý bude bezplatne dostupný pre všetky Interreg programy v programovom období 2021 – 2027. Prvé moduly nového systému budú programom Interreg k dispozícii v polovici roku 2021.

Následne zástupcovia certifikačného orgánu programu predložili monitorovaciemu výboru aktuálne informácie o financiách programu vrátane aktuálneho čerpania na úrovni jednotlivých prijímateľov a programu ako celok. Monitorovací výbor sa tiež zaoberal otázkou Brexitu a s ňou súvisiacimi zmenami týkajúcimi sa účasti kolegov z cezhraničných programov, v ktorých je zapojené Spojené kráľovstvo, na podujatiach programu spolupráce INTERACT po roku 2020.

V závere stretnutia bola riadiacim orgánom prezentovaná aktualizovaná verzia ročného plánu práce 2020. V dôsledku krízy COVID-19 boli všetky pripravované podujatia do augusta 2020 presunuté do virtuálneho priestoru, čo monitorovací výbor akceptoval a zmenu plánu práce schválil. Monitorovací výbor vyjadril spokojnosť s reakciou programu INTERACT na krízu spojenú s pandémiou COVID-19. Program na zmenené podmienky zareagoval rýchlo, presunul svoje aktivity do online priestoru a mohol tak pokračovať v poskytovaní služieb všetkým zapojeným aktérom.

Členovia monitorovacieho výboru sa v závere stretnutia dohodli, že jedenáste zasadnutie monitorovacieho výboru PS INTERACT III a tretie zasadnutie programovacieho výboru PS INTERACT IV sa uskutoční v dňoch 05.- 06.10.2020 online.

Ranný program v poradí druhého programovacieho výboru sa niesol v znamení schvaľovania aktualizácie  rokovacieho poriadku pre programovací výbor a pripomienkovania aktualizovanej verzie dokumentu o strategickom smerovaní programu INTERACT IV. Otvorená bola i téma implementačnej štruktúry budúceho programu, riadiaci orgán navrhol zachovať i do budúcna súčasnú štruktúru.  Diskusia o štruktúre programu bude pokračovať po doručení operatívneho hodnotenia programu INTERACT III, ktoré zhodnotí jej fungovanie a bude obsahovať i návrhy do budúcna.

Nasledovalo pripomienkovanie prvého návrhu hlavného dokumentu programu INTERACT IV 2021-2027 a diskusia na tému indikátorov v ďalšom programovom období.