Úvod Úrad BSK Eurofondy a regionálny rozvoj Program spolupráce INTERACT 11. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 3. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 05.-06. október 2020, online

11. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 3. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 05.-06. október 2020, online

11. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 3. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 05.-06. október 2020, online

V poradí jedenáste zasadnutie monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III v programovom období 2014-2020 sa konalo online z dôvodu pretrvávajúcej pandémie spôsobenej vírusom COVID-19. Zasadnutiu opäť predsedala zástupkyňa Fínskej republiky.

Po úvodnom otvorení a schválení programu monitorovacieho výboru bola schválená aktualizovaná verzia pravidiel oprávnenosti výdavkov na úrovni programu.

INTERACT taktiež predstavil aktualizovaný ročný plán práce JAWP 2020 (verzia 3.0). Kvôli pretrvávajúcej pandémii boli všetky pripravované podujatia do konca decembra 2020 presunuté do virtuálneho priestoru.

Následne sa diskutovalo o zásadách plánovania na rok 2021 a z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie COVID-19 sa členské štáty dohodli, že v prvej polovici roku 2021 sa budú podujatia INTERACT konať iba online.

Orgán auditu poskytol aktuálne informácie o vykonaných auditoch a následne certifikačný orgán prezentoval aktuálne informácie o financiách programu.

V závere zasadnutia externí hodnotitelia z European Policies Research Center, University of Strathclyde (EPCR), prezentovali predbežné výsledky a odporúčania vyplývajúce z  operatívneho hodnotenia a hodnotenia komunikačnej stratégie Programu spolupráce INTERACT III  2014 – 2020. Hodnotitelia skonštatovali, že program funguje kvalitne a dosahuje stanovené ciele.

Členovia monitorovacieho výboru na záver schválili, že dvanáste zasadnutie monitorovacieho výboru INTERACT III a štvrté zasadnutie programovacieho výboru INTERACT IV sa uskutoční v dňoch 09.-10.12.2020 online.

Druhý deň zasadali predstavitelia programovacieho výboru, ktorí v prvej časti stretnutia diskutovali o nariadeniach (EÚ) na ďalšie programové obdobie 2021-2027 a pripomienkovali aktualizovaný a doplnený návrh textu programu INTERACT IV, verziu 2.0.

Následne riadiaci orgán oboznámil členov monitorovacieho výboru o rozhodnutí MŽP SR, že strategický dokument „Program INTERACT IV 2021-2027“ nepodlieha procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (SEA).

Riadiaci orgán v závere stretnutia informoval prítomných o spustení verejnej konzultácie programu INTERACT IV, ktorá je otvorená do 19.11.2020 a zároveň prezentoval očakávaný časový plán príprav programu INTERACT IV s tým, že program by mal byť na úrovni EK schválený do konca roku 2021.