Úvod Úrad BSK Eurofondy a regionálny rozvoj Program spolupráce INTERACT 12. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 4. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 09.-10. december 2020, online

12. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 4. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 09.-10. december 2020, online

12. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 4. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 09.-10. december 2020, online

V poradí dvanáste zasadnutie monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III v programovom období 2014-2020 sa konalo opäť online z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19. Zasadnutiu predsedal zástupca Chorvátskej republiky.

V prvej časti zasadnutia schválil monitorovací výbor ročný plán práce JAWP 2021 (verzia 1.0). Na základe dohody na predchádzajúcom monitorovacom výbore sú všetky podujatia INTERACT v prvej polovici roku 2021 plánované iba online, z dôvodu pandémie COVID-19. Taktiež podujatia a aktivity, ktoré plánuje INTERACT realizovať v druhej polovici roka, budú predmetom diskusie na nasledujúcom zasadnutí. Program pripraví návrh aktivít tak, aby reflektovali vývoj pandemickej situácie v Európe.

Monitorovací výbor bol ako obvykle informovaný o aktuálnom stave financií programu, ako aj o vykonaných auditoch od posledného zasadnutia monitorovacieho výboru.

V druhej časti zasadnutia externí hodnotitelia z European Policies Research Centre, University of Strathclyde (EPRC) predstavili konečný návrh správy operatívneho hodnotenia programu INTERACT III. Členovia monitorovacieho výboru mohli klásť otázky a dávať pripomienky, ktoré hodnotitelia po zvážení zapracujú do finálnej verzie.   Operatívne hodnotenie vyznelo v prospech programu, program funguje kvalitne, procesy má nastavené na vysokej úrovni a i napriek nepredvídateľným okolnostiam a pandémii dosahuje stanovené ciele.

Členovia monitorovacieho výboru na záver schválili, že trináste zasadnutie monitorovacieho výboru INTERACT III a piate zasadnutie programovacieho výboru INTERACT IV sa uskutoční v dňoch 18.-19.5.2021 online.

Ranný program druhého dňa zasadnutia v poradí štvrtého programovacieho výboru sa niesol v znamení pokračujúcej diskusie k téme nariadenia EÚ na ďalšie programové obdobie 2021-2027 a stav rokovaní. Následne bola schválená organizačná štruktúra pre INTERACT IV s niekoľkými pripomienkami.

V nadväznosti na diskusiu z predchádzajúceho dňa riadiaci organ súhlasil, že zapracuje všetky odporúčania  vyplývajúce z operatívneho hodnotenie programu. Členovia programovacieho výboru sa taktiež oboznámili s výsledkami verejnej konzultácie programu INTERACT IV.

V poslednej časti zasadnutia sa členovia programovacieho výboru venovali aktualizovanému návrhu textu programu INTERACT IV, verzia 3.0, ktorí pripomienkovali a dávali návrhy na jeho zlepšenie.