Úvod Úrad BSK Eurofondy a regionálny rozvoj Program spolupráce INTERACT 13. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 6. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 18.-19. mája 2021, online

13. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 6. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 18.-19. mája 2021, online

13. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 6. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 18.-19. mája 2021, online

V poradí trináste zasadnutie monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III v programovom období 2014-2020 sa konalo opäť online z dôvodu pretrvávajúcej pandémie spôsobenej vírusom COVID-19. Zasadnutiu predsedal zástupca Nemeckej spolkovej republiky Bernd Kloke.

Na úvod stretnutia boli odprezentované dosiahnuté ciele v rámci všetkých ukazovateľov za rok 2020 a následne monitorovací výbor schválil Ročnú správu o vykonávaní  a odsúhlasil jej predloženie Európskej komisii.

Následne bol predstavený a členmi monitorovacieho výboru schválený aktualizovaný ročný plán práce JAWP 2021 (verzia 2.0). Koordinátori INTERACTu priblížili najdôležitejšie pripravované aktivity na rok 2021 podľa príslušných oblastí zamerania. V platnosti naďalej ostalo pravidlo, že všetky podujatia INTERACT sú z dôvodu pandémie COVID-19 plánované online.

V ďalšom bode INTERACT predstavil aktuálny stav prípravy, časový plán a plnenie rozpočtu vývoja nového elektronického monitorovacieho systému (Jems), ktorý bude v programovom období 2021-2027 bezplatne dostupný pre všetky Interreg programy. INTERACT kancelária vo Viedni, zodpovedná za vývoj IT systému, informovala monitorovací výbor, že licencie na používanie nového systému Jems zatiaľ podpísalo 24 programov a ďalšie sú v procese prípravy podpisu.  

V rámci štvrtého bodu INTERACT poskytol členom monitorovacieho výboru informáciu o zisteniach a odporúčaných opatreniach zo systémového auditu.

V druhej polovici zasadnutia INTERACT oboznámil členov monitorovacieho výboru s ďalšími realizovanými opatreniami vyplývajúcimi z operatívneho hodnotenia programu spolupráce INTERACT III 2014-2020. Záverečná správa hodnotenia bola prezentovaná na 12. zasadnutí monitorovacieho výboru INTERACT III v decembri 2020.

Zároveň bola poskytnutá informácia o príprave hodnotenia dopadov implementácie programu INTERACT III vzhľadom na blížiace sa ukončovanie aktuálneho programového obdobia.

V závere monitorovacieho výboru boli jeho členovia oboznámení s aktuálnym finančným stavom a čerpaním v rámci programu, o vykonaných auditoch, uzatváraní programu INTERACT III a prechode na INTERACT IV. Odhadovaný začiatok programu INTERACT IV je stanovený na tretí kvartál roku 2022.

Ranný program druhého dňa zasadnutia v poradí šiesteho programovacieho výboru pre INTERACT IV začal diskusiou štvrtého návrhu textu programu INTERACT IV  2021-2027, v priebehu ktorej odzneli pripomienky od zúčastnených krajín a Európskej komisie a ich spracovanie. Členovia programovacieho výboru boli zároveň oboznámení s aktualizovanou metodikou výpočtu alokácie národných príspevkov v  programovom období 2021 – 2027.

 Na záver INTERACT informoval o ďalších krokoch v rámci siete INFORM EU  a výbere zástupcu Interreg programov  z radov expertov INTERACT.

Ako posledný bod rokovania členovia monitorovacieho a programovacieho výboru schválili, že štrnáste zasadnutie monitorovacieho výboru INTERACT III a siedme zasadnutie programovacieho výboru INTERACT IV sa uskutoční pod taktovkou portugalského predsedníctva v dňoch 13.-14.12.2021, vzhľadom na pandemickú situáciu opäť online.

Prejsť na obsah