Úvod Úrad BSK Eurofondy a regionálny rozvoj Program spolupráce INTERACT 14. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 7. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 13. a 14. decembra 2021, online

14. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 7. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 13. a 14. decembra 2021, online

14. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 7. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 13. a 14. decembra 2021, online

V poradí štrnáste zasadnutie monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III v programovom období 2014-2020 sa konalo opäť online z dôvodu pretrvávajúcej pandémie spôsobenej vírusom COVID-19.  Zasadnutiu predsedala zástupkyňa Portugalska Raquel Rocha.

Na úvod stretnutia boli odprezentované realizované udalosti a vytvorené nástroje Interactu v období od januára 2021 do septembra 2021 s celkovým počtom 132 podujatí a 37 nástrojov. Prezentovaný bol aj počet účastníkov podujatí, rozdelenie podľa krajín a spokojnosť účastníkov s kvalitou poskytovaných služieb v uvedenom období. Po niekoľkých otázkach ohľadom prezentácie členovia monitorovacieho výboru ocenili, že Interact bol aj v čase pandémie flexibilný pri organizovaní podujatí a snažil sa vyhovieť všetkým potrebným potrebám programu.

Vzhľadom na blížiace sa ukončovanie aktuálneho programového obdobia boli odprezentované a schválené princípy hladkého prechodu medzi programami Interact III a Interact IV.  Monitorovací výbor taktiež odporučil hosťujúcim inštitúciám, aby si ponechali súčasných zamestnancov s cieľom zabezpečiť bezproblémové poskytovanie služieb Interactu pre cieľové skupiny.

Následne boli predstavené usmernenia týkajúce sa ukončenia programu Interact III, kde bude kľúčová včasná a dobrá komunikácia medzi všetkými zúčastnenými orgánmi – riadiacim orgánom, Interact Sekretariátom, certifikačným orgánom, orgánom auditu, hostiteľskými inštitúciami programu Interact, kanceláriami programu Interact a Európskou komisiou.

Stretnutie pokračovalo prezentáciou navrhovaného prerozdelenia finančných prostriedkov v rámci technickej pomoci. Z dôvodu pandémie COVID-19 dosiahla technická pomoc úspory, ktoré boli schválené pre orgán auditu na podporu výkonu audítorských činností súvisiacich s ukončením programu Interact III a prípravou na nové programové obdobie. Počas diskusie bolo zdôraznené, že Interact III je  prvý program v Slovenskej republike, ktorý riadne ukončuje implementáciu a intenzívne sa pripravuje na uzatvorenie. INTERACT ďalej pokračoval s prezentáciou a následným schválením ročného plánu práce JAWP 2022 (verzia 1.0). Na základe dobrých skúseností s online podujatiami bol prijatý konsenzus, že pri krátkych a informatívnych stretnutia bude pokračovať online formát a pri väčších stretnutiach bude fungovať formát in situ. Diskutovanou témou boli aj nové aspekty stretnutí, ktoré by sa mohli v Interacte uplatniť a to konkrétne hybridné podujatia, nakoľko prax ukázala, že Interact sa vedel okamžite prispôsobiť online potrebám cieľových skupín. 

V ďalšej časti stretnutia externí hodnotitelia z European Policies Research Center, University of Strathclyde (EPCR), prezentovali súčasný stav hodnotenia dopadu programu. Predstaviteľka Európskej komisie informovala, že v roku 2023 sa uskutoční hodnotenie všetkých programov Interreg za obdobie 2014-2020. Súčasťou tohto hodnotenia bude taktiež Interact.

Na závere stretnutia sa členovia dohodli, že ďalší monitorovací výbor sa bude konať in situ v Slovinsku dňa 21.6.2022.

Dôležitou súčasťou programovacieho výboru bola sumarizácia najnovšieho vývoja legislatívneho procesu súvisiaceho s Interact IV, schválenie základných zásad prerozdelenia finančných prostriedkov a činností medzi Interact III a Interact IV. Interact taktiež informoval programovací výbor o používaní nového systému Jems pre Interact IV, ktorý bude plnohodnotne vymenený za súčasný eMS systém. Programovací výbor sa dohodol, že ďalšie stretnutie sa bude konať 28.04.2022.