Úvod Úrad BSK Eurofondy a regionálny rozvoj Program spolupráce INTERACT 15. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 9. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 21-22. júna, Bled, Slovinsko

15. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 9. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 21-22. júna, Bled, Slovinsko

15. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 9. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 21-22. júna, Bled, Slovinsko

Obe zasadnutia sa konali prezenčne po prvýkrát od vypuknutia pandémie COVID-19 a členova monitorovacieho a programovacieho výboru sa mali možnosť fyzicky stretnúť po 2,5 roku. Zasadnutiam predsedala slovinská predsedníčka Tanja Rener a konali sa v slovinskom Blede.

Začiatok zasadnutia monitorovacieho výboru bol venovaný najmä správe a výsledkom hodnotenia dopadu, ktoré odprezentovala zástupkyňa hodnotiteľa European Policies Research Centre (EPRC) pani Irene McMaster. Hodnotenie vyznelo pre Interact veľmi pozitívne a hodnotiteľ skonštatoval, že program funguje efektívne, plní nastavené ciele a cieľové skupiny sú so službami veľmi spokojné. Celú správu je možné nájsť na webstránke programu Interact.

Ďalší bod programu sa venoval aktualizovanému pracovnému plánu – JAWP, verzia 2.0. Aktualizácia pracovného plánu je štandardný postup, keďže nie je možné predvídať všetky potreby a taktiež zmeny v potrebách rok dopredu. Členovia monitorovacieho výboru dostali plán v prehľadnom formáte, kde je možné filtrovať jednotlivé aktivity podľa rôznych parametrov, čo veľmi ocenili.

Interact kancelária vo Viedni ďalej prezentovala súčasný stav vývoja komunitného elektronického monitorovacieho systému Jems. Projekt napreduje podľa plánu a vo finančných limitoch, ktoré schválil monitorovací výbor v decembri 2019.

Ďalšie body sa týkali riadenia programu. V súvislosti s uzatváraním Interact III bolo predstavené usmernenie pre uzatváranie programu Interact III a taktiež monitorovací výbor schválil aktualizované pravidlá oprávnenosti výdavkov, ktoré zohľadňujú termín posledných aktivít a činnosti spojené s uzatváraním. V rámci informácie o implementácii programu informovali zástupcovia certifikačného orgánu o čerpaní a audítori a vykonaných auditoch. Riadiaci orgán taktiež prezentoval informáciu o plnení cieľov za rok 2021. Všetky plánované ciele boli splnené, čo členovia monitorovacieho výboru ocenili.

Členom monitorovacieho výboru boli predložené i dva dokumenty pre informáciu – Bringing territoriality into Interreg a Interact events and tools January-May 2022.

Ďalšie stretnutie monitorovacieho výboru sa uskutoční 15. decembra 2022 v Paríži vo Francúzsku.

Zasadnutie pokračovalo 9. stretnutím programovacieho výboru pre Interact IV. Programovací výbor sa venoval dokumentom, nevyhnutným pre úspešné spustenie Interact IV dňa 1. decembra 2022.

Aktualizovaný dokument Interact IV bol po zapracovaní pripomienok Európskej komisie (EK)  a obdržaní všetkých 29 dohôd o pristúpení k programu od 27 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska opätovne predložený na schválenie EK dňa 20. júna 2022. Schválenie sa očakáva v mesiacoch júl-august 2022, čo je v súlade s harmonogramom prípravy a spustenia Interact IV.

Programovací výbor prediskutoval prvý návrh rokovacieho poriadku pre monitorovací výbor programu Interact IV, taktiež aktualizované návrhy pravidiel oprávnenosti výdavkov a Strategic Orientation paper.  Členovia sa dohodli, že budú svoje pripomienky zasielať priebežne tak, aby mohol monitorovací výbor pre Interact IV všetky uvedené dokumenty schváliť na svojom prvom zasadnutí.

Prvé zasadnutie monitorovacieho výboru pre Interact IV sa bude konať online 20.septembra 2022.

Prejsť na obsah