Úvod Úrad BSK Eurofondy a regionálny rozvoj Program spolupráce INTERACT <strong>16. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru Interact IV, 15-16.decembra, Paríž, Francúzsko</strong>

16. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru Interact IV, 15-16.decembra, Paríž, Francúzsko

16. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru Interact IV, 15-16.decembra, Paríž, Francúzsko

Obe zasadnutia sa konali prezenčne a predsedala im francúzska predsedníčka Christina Bezes-Feldmeyer. Zasadnutia sa konali v Paríži, Francúzsko.

Ako prvý sa konal monitorovací výbor pre Interact III. Na začiatku zasadnutia boli odprezentované kroky a následné odporúčania uvedené v hodnotení dopadov programu Interact III vrátane ich zohľadnenia v rámci programu Interact IV.  

Ďalší bod programu sa venoval prezentácii uskutočnených podujatí a vytvoreným nástrojom. V období od januára do októbra 2022 program uskutočnil 109 podujatí a vytvoril 42 nástrojov. Odprezentované boli aj údaje o počte účastníkov a ich spokojnosti s kvalitou poskytovaných služieb. Nasledovala diskusia o  spätnej väzbe podávanej účastníkmi a spôsobe zvyšovania motivácie účastníkov online a fyzických podujatí vypĺňať dotazníky spokojnosti. Všetky návrhy, ktoré odzneli počas diskusie, budú použité pri tvorbe metodiky hodnotenia v rámci nového programového obdobia.

Zasadnutie pokračovalo prezentáciou o aktuálnom stave ukončovania programu, konkrétnymi informáciami súvisiacimi najmä s finančným uzatváraním programu Interact III a prechodom na program Interact IV. Taktiež bolo spomenuté, že kancelárie Turku a Valencia museli absolvovať proces opätovného výberového konania zamestnancov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Odprezentovaná bola aj informácia, že všetky štyri dodatky k zmluve o príspevku na implementáciu pre kancelárie Interactu (Turku, Viedeň, Valencia, Viborg) boli uzatvorené a sú účinné. V rámci informácie o implementácii programu prezentovali zástupcovia certifikačného orgánu informácie o finančnom čerpaní a audítori  poskytli prehľad vykonaných auditov.

Zasadnutie 2. monitorovacieho výboru programu Interact IV začalo prezentáciou o posilnení spolupráce s medziregionálnymi programami, konkrétne s programom URBACT. Riaditeľ spoločného sekretariátu Teofil Gherca odprezentoval ciele programu a plány na nasledujúce obdobie.

Zasadnutie pokračovalo predstavením aktuálnych informácii o programe. Hlavnou udalosťou roka 2022 bolo schválenie programu Európskou komisiou v júli 2022. Zmluvy o implementácii na nové programové obdobie pre kancelárie Viborg, Valencia a Viedeň boli v čase konania podujatia podpísané a zmluva pre kanceláriu v Turku bola pripravená na podpisy. Zároveň odznela informácia, že všetky metodické dokumenty potrebné pre vykonávanie programu (vnútorný manuál procedúr, metodika pre rizikovo orientovaný prístup k overovaniu výdavkov, príručka pre národných kontrolórov, užívateľský manuál elektronického systému Jems) musia byť pripravené a zverejnené do 30.06.2023.  

Predstavený bol nový systém poskytovania školení formou tréningových schém v rámci tzv. Interact akadémie. Prvý konkrétny školiaci program by mal byt vypracovaný v júli 2023. Nakoľko bola k tomuto bodu bohatá diskusia, dospelo sa ku konsenzu, že táto téma bude stálym bodom programu monitorovacieho výboru.

Dôležitým bodom bolo predstavenie a následné schválenie ročného plánu práce 2023. Vedúci kancelárií predstavili  najdôležitejšie aktivity plánované na rok 2023. Riadiaci orgán taktiež odprezentoval predbežné rozpočty tzv. veľkých projektov, ktoré sa majú realizovať počas celého programového obdobia.

Monitorovací výbor diskutoval o hlavných princípoch pri vytváraní pracovných skupín a sietí odborníkov, ktoré sú dôležitou súčasťou aktivít Interactu.  Diskusia na túto tému bude pokračovať detailnejšie na ďalšom zasadnutí monitorovacieho výboru.

Ďalší bod programu bol venovaný príprave plánu hodnotení.  Zástupcovia členských krajín boli vyzvaní zapojiť sa do prípravných prác. Záujem prejavilo 5 krajín: Rumunsko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko a Dánsko.

Posledným bodom rokovania bola prezentácia návrhu komunikačnej stratégie. Na základe diskusie komunikačný manažér upraví jednotlivé časti tak, aby boli čo najzrozumiteľnejšie pre koncových užívateľov.

Nasledujúce zasadnutia monitorovacích výborov pre Interact III a Interact IV sa uskutočnia fyzicky v dňoch 30.-31.5.2023 v Prahe.