Úvod Úrad BSK Eurofondy a regionálny rozvoj Program spolupráce INTERACT 17. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru Interact IV, 30-31.05.2023, Praha, Česká republika

17. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru Interact IV, 30-31.05.2023, Praha, Česká republika

17. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru Interact IV, 30-31.05.2023, Praha, Česká republika

Obe zasadnutia sa konali prezenčne a predsedala im česká predsedníčka Milada Hroňková. Zasadnutia sa konali v Prahe, Česká republika.

Ako prvý sa konal 17. monitorovací výbor pre INTERACT III. Na začiatku zasadnutia boli odprezentované informácie o úspešnom ukončení programu a o celkovom čerpaní výdavkov, ktoré dosiahli úroveň 99.3%. INTERACT III  je finančne uzatvorený, všetky záverečné žiadosti o platbu boli odoslané na certifikačný orgán. V rámci informácie o implementácii programu prezentovali zástupcovia certifikačného orgánu informácie o finančnom čerpaní a audítori  poskytli prehľad vykonaných auditov.

Následne bola odprezentovaná výročná správa o vykonávaní programu za rok 2022. Monitorovací výbor výročnú správu schválil a následne bola zaslaná na Európsku komisiu.

Ďalší a zároveň posledný bod programu sa venoval prezentácii uskutočnených podujatí a vytvoreným nástrojom za obdobie celej implementácie programu, t.j. rokov 2016 – 2022. V tomto období programu uskutočnilo celkovo 946 podujatí a program vytvoril 454 nástrojov. INTERACT privítal na svojich  podujatiach 26 531 účastníkov, pričom takmer polovica podujatí sa uskutočnila online. Prezentácia sa taktiež venovala spokojnosti s kvalitou poskytovaných služieb. Všetky ukazovatele programu boli splnené, čo svedčí o kvalitnej príprave a implementácii programu.  

Zasadnutie 3. monitorovacieho výboru programu Interact IV začalo prezentáciou o veľmi úspešnom veľtrhu zdieľania informácií tzv. „Interreg Knowledge Fair“, ktorý sa konal 23.05 – 25.05.2023 v Belgicku, Ghente a obsahoval 34 sedení v dĺžke 60 – 90 minút, ktorého sa zúčastnilo 200 účastníkov zo 78 Interreg programov. Účastníci sa dozvedeli najnovšie informácie, nadviazali nové kontakty a mali šancu si vymeniť názory a diskutovať o jednotlivých témach. Pilotný ročník zaznamenal veľký úspech a v roku 2024 sa preto uskutoční aj druhý ročník „Interreg Knowledge Fair“.

Zasadnutie pokračovalo predstavením aktuálnych informácii o programe. Taktiež bola odprezentovaná informácia, že monitorovanie výstupov programu bude zo strany riadiaceho orgánu vykonávané na mesačnej báze. Následne pokračovala diskusia k metodike pre rizikovo orientovaný prístup k overovaniu výdavkov, ktorý je podľa nariadení EÚ v programovom období 2021- 2027 povinný pre všetky programy . Zároveň odznela informácia, že INTERACT III zaznamenal iba 0,04% chybovosť, ktorá pokrývala menšie nezrovnalosti súvisiace s verejným obstarávaním. Nízka chybovosť pri 100% kontrole výdavkov tvorí dobrý základ pre nový systém, ktorý bude vykonávať kontrolu na vzorke.  

Ďalším bodom monitorovacieho výboru bola prezentácia  návrhu plánu hodnotení programu Interact IV. Monitorovací výbor plán hodnotení na programové obdobie 2021-2027 schválil bez pripomienok.

Predstavená bola aj aktualizovaná komunikačná stratégia pre Interact IV, najmä informácie o novom vizuále pre Interact IV, časovom pláne pre spustenie novej webovej stránky a zviditeľňovania aktivít Interactu.

Novým prvkom programu Interact IV je organizovanie ucelených vzdelávacích programov, tzv. Interact Academy. Na zasadnutí boli odprezentované historické dáta, z ktorých bolo vychádzané pri tvorbe akadémie a taktiež plán spustenia prvých modulov.

Účastníci boli informovaní aj o pripravovaných zmenách Strategického implementačného dokumentu, verzia 1.0. Aktualizácie sa budú týkať hlavne kapitoly IV – „Čo potrebujeme dosiahnuť v programovom období 2021 – 2027“ a kapitoly V – „Ako riadime znalosti a aké sú metódy ich poskytovania v rámci programu Interact IV“.

Dôležitým bodom bolo predstavenie aktualizovanej verzie ročného plánu práce 2023. Vedúci jednotlivých kancelárií Interact programu predstavili  najdôležitejšie aktivity plánované na druhú polovicu 2023 a monitorovací výbor následne aktualizáciu plánu práce schválil.

Posledným bodom rokovania bola prezentácia o vývoji a kľúčových úspechoch nového elektronického monitorovacieho systému Jems. Licenciu na používanie už podpísalo 50 Interreg programov. Systém Jems je vyvíjaný prostredníctvom agilnej metodiky procesov a účastníci sa venovali pozitívnym i negatívnym stránkam takéhoto prístupu.

Nasledujúce 18. zasadnutie monitorovacieho výboru pre INTERACT III a 4.zasadnutie monitorovacieho výboru pre Interact IV sa uskutoční online dňa 05.12.2023 a predsedajúcou krajinou bude Švédsko.

Prejsť na obsah