Úvod Úrad BSK Eurofondy a regionálny rozvoj Program spolupráce INTERACT 18. zasadnutie Monitorovacieho výboru Interact III a 4. zasadnutie Monitorovacieho výboru Interact IV, 05.12., online

18. zasadnutie Monitorovacieho výboru Interact III a 4. zasadnutie Monitorovacieho výboru Interact IV, 05.12., online

18. zasadnutie Monitorovacieho výboru Interact III a 4. zasadnutie Monitorovacieho výboru Interact IV, 05.12., online

Obe zasadnutia sa konali online a predsedala im švédska predsedníčka Maria Eriksson.

Ako prvý sa konal 18. Monitorovací výbor pre Interact III. Na začiatku zasadnutia boli odprezentované informácie týkajúce sa činností súvisiacich s ukončením programu Interact III. Následne zástupca certifikačného orgánu poskytol prehľad o finančnom čerpaní programu a zástupca orgánu auditu odprezentoval aktuálne informácie o činnostiach auditu.

V záverečnom bode monitorovací výbor odsúhlasil začatie písomného postupu schvaľovania Záverečnej správy o vykonávaní programu Interact III s termínom na zaslanie pripomienok do 19.01.2024.

Zasadnutie 4. Monitorovacieho výboru programu Interact IV začalo predstavením aktuálnych informácií o programe. Riadiaci orgán v júni 2023 sfinalizoval dokument “Opis systému riadenia a kontroly” a pripravil aj niekoľko metodických dokumentov a školení pre prijímateľov a národných kontrolórov programu. Tí boli preškolení k metodike pre rizikovo orientovaný prístup k overovaniu výdavkov, ktorý je podľa nariadení EÚ v programovom období 2021-2027 povinný pre všetky programy.

Zasadnutie pokračovalo informáciou o spustení Interact Academy, novinkách a plánovaných certifikovaných školeniach a kurzoch v roku 2024.

Účastníci boli ďalej informovaní o  príprave aktualizácie Strategického implementačného dokumentu. Aktualizácia sa  týka najmä pracovných skupín a sietí a ich lepšej definície.

Členovia monitorovacieho výboru následne schválili plán práce programu Interact IV na rok 2024 a vyjadrili sa k aktualizovanej Komunikačnej stratégii programu Interact IV. Účastníci sa oboznámili aj s novým vizuálom webovej stránky www.interact.eu.  Od roku 2024 prechádza program na novú doménu, po viac ako 20 rokoch už nebude používať www.interact-eu.net.

Zasadnutie pokračovalo predstavením nového nástroja Interreg Data Exchange (Index). Ide o novú platformu zameranú na fázu výberu projektov. Riadiace orgány viacerých Interreg programov môžu zdieľať údaje o podaných žiadostiach o príspevok a koordinovať sa v rámci územia tak, aby schválené projekty pôsobili v synergii a zabránilo sa duplicitným projektom.  V súčasnosti prebiehajú viaceré pilotné projekty Indexu v regióne Baltského mora, v oblasti Stredozemného mora a na západnom Balkáne (programy Interreg IPA CBC).

Posledný bod rokovania bol venovaný prvej diskusii o stratégii programu v súvislosti  s kapitalizáciou výsledkov.  

Nasledujúce 19. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Interact III a 5.zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Interact IV sa uskutoční v dňoch 11.-12.06.2024 vo Valencii v Španielsku.