Úvod Úrad BSK Eurofondy a regionálny rozvoj Program spolupráce INTERACT 8. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 27. apríla 2022, online

8. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 27. apríla 2022, online

8. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 27. apríla 2022, online

Riadiaci orgán programu Interact predložil návrh programu Interact IV pre programové obdobie 20217-2027 na Európsku komisiu (EK) 2.marca 2022. Po obdržaní pripomienok zo strany EK sa im venoval aj monitorovací výbor a schválil odpovede a upravený návrh programu, ktorý bude následne predložený EK. Programovací výbor sa konal online pod taktovkou slovinského predsedníctva, zasadnutiu predsedala Mojca Krisch.

Členovia monitorovacieho výboru diskutovali  aj o časovom harmonograme prípravy nového programu, pričom začiatok aktivít je naplánovaný na 1. december 2022. V prípade, ak Európska komisia schváli program v priebehu leta, bude možné začať implementáciu Interact IV podľa harmonogramu.

Ďalším bodom bol princíp rozdelenia alokácie medzi jednotlivých prijímateľov. Tí budú rovnakí ako doteraz (Interact kancelárie vo Viborgu, Turku, Viedni, Valencii a Interact Sektretariát), jediná zmena nastáva v technickej asistencii, ktorá bude hradená zo strany Európskej komisie ako paušálna suma.

Tretím bodom stretnutia bol prvý návrh tzv. Strategic implementation document. Tento dokument má slúžiť ako pomôcka pre subjekty zapojené v programe, ale aj pre zamestnancov jednotlivých kancelárií a externých aktérov v programe.  Dokument sumarizuje odpoveď na najdôležitejšie otázky, teda na čo slúži Interact, pre koho a akým spôsobom poskytuje svoje služby a záverečná časť sa venuje interným vzťahom a príprave pracovného plánu.

Dokument popisujúci pravidlá oprávnenosti výdavkov je ďalší dokument, nevyhnutný pre úspešný štart programu. Návrh vychádza z aktuálnych pravidiel pre Interact III a zohľadňuje legislatívne požiadavky pre programové obdobie 2021-2027 a taktiež zavedenie paušálnej sumy na výdavky týkajúce sa cestovného a ubytovania.

Návrh oboch dokumentov bude predmetom pripomienok zo strany členských štátov a na nasledujúcom zasadnutí predloží riadiaci orgán aktualizovanú verziu so zapracovanými pripomienkami na ďalšiu diskusiu.

Záver stretnutia bol venovaný informácii o príprave komunikačnej stratégie programu a taktiež predstaveniu nového loga pre Interact IV.

Nasledujúce, 9. stretnutie programovacieho výboru, sa bude konať 22. júna 2022 v slovinskom Blede.