Úvod Úrad BSK Eurofondy a regionálny rozvoj Program spolupráce INTERACT 9. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 1. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 3.-4. december 2019, Bukurešť, Rumunsko

9. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 1. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 3.-4. december 2019, Bukurešť, Rumunsko

9. zasadnutie Monitorovacieho výboru INTERACT III a 1. zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV, 3.-4. december 2019, Bukurešť, Rumunsko

V poradí deviate zasadnutie monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III v programovom období 2014-2020 sa konalo v dňoch 3.-4.12.2019 v Rumunsku. Zasadnutiu predsedali zástupcovia Rumunskej republiky.

Po úvodnom otvorení a schválení programu diskutovali prítomní o realizovaných aktivitách za posledných desať mesiacov v roku 2019. Monitorovací výbor bol ako obvykle informovaný o financiách programu a o realizovaných auditoch. Diskutovalo sa aj o možných dopadoch Brexitu na program INTERACT.

Hlavnou témou zasadnutia bola diskusia o príprave nového elektronického monitorovacieho systému pre Interreg programy v nasledujúcom programovom období (2021-2027). Zástupcovia INTERACT bodu Viedeň prezentovali výhody vývoja nového systému, časový harmonogram i predpokladaný rozpočet. Aby bolo možné včas sprístupniť prvé moduly softvéru (napr. základné údaje o programe, údaje k výzve na poskytnutie príspevku  a formulár žiadosti o príspevok) bolo potrebné, aby monitorovací výbor schválil realokáciu časti rozpočtu v rámci programu INTERACT. Po objasnení všetkých technických, finančných a právnych aspektov dostal projekt zelenú a INTERACT bod Viedeň tak môže začať obstarávať externú spoločnosť, ktorá bude vykonávať vývoj softvéru.

Členovia monitorovacieho výboru taktiež schválili s pripomienkami pracovný plán programu INTERACT na rok 2020 a v závere stretnutia sa dohodli, že desiate zasadnutie monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERACT III a druhé zasadnutie programovacieho výboru sa uskutoční v dňoch 24.- 25.6.2020 v Helsinkách.  

Prvé zasadnutie Programovacieho výboru INTERACT IV sa uskutočnilo nasledujúci deň, 4.12.2019.  Kým monitorovací výbor sa zaoberá implementáciou súčasného programu INTERACT III (2014 – 2020), programovací výbor bol zriadený s cieľom dohliadať na prípravu programu INTERACT IV 2021-2027, nástupcu súčasného programu.

Členovia programovacieho výboru na úvod schválili svoj vlastný rokovací poriadok. Dôležitou súčasťou programu bolo určenie subjektu, ktorý bude plniť úlohy riadiaceho orgánu v programovom období 2021-2027. Bratislavský samosprávny kraj si vzhľadom na svoju doterajšiu profesionalitu, komunikáciu a prístup získal dôveru členských štátov Európskej únie, Nórska a Švajčiarska a prítomní ho jednomyseľne schválili i na ďalšie programovacie obdobie.

Programovací výbor v závere stretnutia pripomienkoval kľúčový dokument o strategickom smerovaní pre INTERACT IV (tzv. Strategic orientation paper), ktorý je základom pre text samotného programu INTERACT IV.

Prejsť na obsah